Comenius pierwsza edycja

 • Dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Teresa Frączkiewicz
 • Szkolny Koordynator Projektu Katarzyna Staniszewska
 • telefon kontaktowy 0655432660
 • e-mail zespolszkolgora@neostrada.pl

Wielostronny partnerski projekt z programu Comenius

Jest to pierwszy projekt realizowany przez szkołę, którego beneficjentami będą nauczyciele. Naszymi partnerami będą: Kaufmännisches Berufskolleg des Märkischen Kreises in Menden w Niemczech, Lycée Louis Marchal w Molsheim we Francji oraz Liceum Ogólnokształcące w Górze. Przedmiotem projektu, a zarazem jego tytułem jest: „Opracowanie, wprowadzenie do programu szkolnego i ewaluacja rozkładu materiału nauczania dotyczącego problematyki europejskiej”. Praca nad tematyką przewidziana jest w okresie dwóch lat, zwłaszcza podczas wizyt w szkołach partnerskich. W ramach realizacji projektu zostanie opracowany rozkład materiału nauczania, w którym umieszczona zostanie następujące zagadnienia: wspólna europejska historia, funkcjonowanie organów UE i ich znaczenie dla obywateli Unii, działalność wspólnego europejskiego rynku, obowiązujące zasady obrotu towarami i usługami w Unii oraz możliwość pracy za granicą w ramach państw- członków UE. W/w rozkład materiału będzie wprowadzony do programu nauczania w wybranych klasach we wszystkich szkołach partnerskich. Doświadczenia i uwagi dotyczące jego wdrażania będą wymieniane na bieżąco pocztą mailową. Prace nad projektem zakończy ewaluacja. Planuje się, że współpraca szkół będzie wieloletnia i zaowocuje powstaniem kolejnych projektów. Można poznać wirtualnie naszych partnerów:  www.kbk-menden.de,  www.lycee-marchal.com,  www.lo.pcdn.edu.pl

Zespół Szkół w Górze
Lycée Louis Marchal w Molsheim we Francji
Kaufmännisches Berufskolleg
des Märkischen Kreises in Menden w Niemczech
Liceum Ogólnokształcące w Górze

W dniach 20 – 24 listopada 2008 roku odbyło się w Menden w Niemczech spotkanie w sprawie projektu partnerskiego Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
W projekcie tym biorą udział dwie szkoły z Polski: Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące (Góra), Kaufmannisches Berufskolleg z Menden (Niemcy) oraz Liceum z Molsheim (Francja).
Zespół Szkół w Górze reprezentowała pani Anna Kielar – nauczyciel języka niemieckiego w szkole. W ramach pierwszego spotkania roboczego ustalone zostały przedmioty szkolne, na których projekt będzie realizowany. Program dotyczył będzie problemów istniejących w krajach Zjednoczonej Europy, między innymi:
– problem migracji ludności,
– asymilacji obcokrajowców,
– zwyczajów i obyczajów kulturowych krajów partnerskich,
– problemu ochrony środowiska a głównie wysokiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i związanych z tym skutków.
Następne spotkanie planowane jest we Francji w Molsheim na przełomie lutego i marca 2009 roku. Podczas tego spotkania opracowany zostanie szczegółowy plan dydaktyczny.

GOŚCIMY PARTNERÓW Z NIEMIEC I FRANCJI W RAMACH PRAC NAD PROJEKTEM COMENIUS

W dniach 27-28 maja 2009 Zespół Szkół w Górze gościł przedstawicieli szkół Kaufmännisches des Märkischen Krieses w Menden, Niemcy oraz Lycee Louis Marchal, Francja. Wizyta odbyła się w ramach projektu partnerskiego Comenius. Jest to trzecie spotkanie przedstawicieli szkół, którzy wspólnie opracowali tematy dotyczące problematyki europejskiej tzn. ochrony środowiska, europejskiej historii, funkcjonowania organów EU oraz rynku europejskiego, zasad obrotu towarami i usługami w UE. Opracowany rozkład materiału zostanie wprowadzony do programu nauczania wszystkich szkół partnerskich w roku szkolnym 2009/2010. W prace nad projektem zostali bezpośrednio zaangażowani następujący nauczyciele:

 • mgr Artur Małecki, będący jednocześnie liderem zespołu
 • mgr Elwira Ryndak
 • mgr Katarzyna Cuże
 • mgr Bartłomiej Hebel

Udział w projekcie będzie miał niebagatelne znaczenie dla zarówno uczniów jaki nauczycieli – mówi dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Teresa Frączkiewicz. Nauczyciele naszej szkoły wymieniają doświadczenia zawodowe z nauczycielami ze szkół partnerskich co przełoży się na jakość kształcenia. Natomiast znajomość możliwości mobilności na unijnym rynku pracy ułatwi uczniom odnalezienie się na zagranicznych rynkach pracy.

„Comenius – Konferencja”

Dnia 21 października 2009r. W Sali Sejmiku Wojewódzkiego we Wrocławiu miała miejsce konferencja dotycząca prac związanych z realizacją programu Comenius. W spotkaniu uczestniczyły dyrektor Zespołu Szkół w Górze mgr inż. Teresa Frączkiewicz oraz koordynator projektu Katarzyna Staniszewska. Tematyka konferencji obejmowała:

 • omówienie wyników Raportów postępu oraz wizyt monitorujących
 • zasady rozliczania i prowadzenia dokumentacji projektu
 • sporządzanie Raportów końcowych z realizacji projektu
 • zasady uczestnictwa w programie Comenius Regio

Konferencja została zorganizowana przez wojewódzkiego Koordynatora Projektu Comenius pana Jana Kamińskiego. „Udział w konferencji uważam za niezwykle owocny” – stwierdziła dyrektor Zespołu Szkół Teresa Frączkiewicz. Sposób prowadzenia jak i organizacja konferencji były wysoce kompetentne. Chciałabym także dodać, że nasza szkoła została wytypowana do wizyty monitorującej, co w znaczący sposób wpłynie na jakość realizacji projektu przez naszych nauczycieli.

Prace nad projektem w toku…

Zgodnie z uprzednio założonym planem z dniem 01.09.2009r. Rozpoczęły się związane z realizacją projektu Comenius w Zespole szkół w Gorze. Dotychczas odbyły się dwa spotkania, w trakcie których ustalono:

 • zwiększenie liczby nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w prace nad projekte
 • sposób zapisu tematów realizowanych w ramach projekt
 • sporządzenie aneksów realizowanych tematów do planów pracy dydaktycznej
 • ustalenie zasad współdziałania

Partnerzy z Niemiec i Francji w Zespole Szkół

W dniach 16-17.02.2010 roku w Zespole Szkół w Górze, w ramach realizacji projektu Comenius „Opracowanie, wprowadzenie do programu szkolnego i ewaluacja rozkładu materiału nauczania dotyczącego problematyki europejskiej”, odbyło się spotkanie szkół partnerskich. Ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Szkoły Handlowo-Ekonomicznej w Menden: dyrektor Irmgard Höhn i nauczyciel zajmujący się współpracą europejską Michael Boeck. Ze strony francuskiej obecny był przedstawiciel Liceum w Molsheim: Francois Schmidt.

W programie wizyty zaplanowane było: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, spotkanie z uczniami Zespołu Szkół. Goście w wyczerpujący i ciekawy sposób zaspokoili ciekawość uczniów opowiadając o systemie edukacji, zwyczajach, historii i kulturze w ich państwach.

Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest realizacja tematyki dotyczącej: funkcjonowania organów UE, wspólnej historii i kultury państw członkowskich, ochrona środowiska oraz analiza problematyki migracyjnej.

Tematy te są realizowane podczas zajęć dydaktycznych na przedmiotach przyrodniczych, ekonomicznych oraz językach obcych. W prace nad projektem zaangażowani są nauczyciele: koordynator K. Staniszewska oraz K. Cuże, B. Hebel, A. Małecki. E. Ryndak. Współpraca Zespołu Szkół w Górze z wyżej wspomnianymi szkołami trwa od wielu lat. Wspólnie zrealizowaliśmy kilka projektów.

Z wizytą w Niemczech

W dniach 18 – 20 maja w niemieckim Menden gościła delegacja nauczycieli ZS i LO w Górze. Wizyta była związana z realizacją projektu wielostronnego Comenius „Uczenie się przez życie”. Zespół szkół w Górze reprezentowaly dyrektor szkoły inż. mgr. Teresa Frączkiewicz oraz koordynator projektu Katarzyna Staniszewska.
Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć każdej z partnerskich szkół, oraz wspólne napisanie I części raportu końcowego, w którym opisano; działania i mobilności podjęte w trakcie trwania projektu, sposoby rozpowszechniania rezultatów projektu oraz jego wpływ na uczniów, nauczycieli, społeczność lokalną.
Na ostatnim spotkaniu w Menden dokonano także podsumowania pierwszego etapu współpracy w ramach Comeniusa. Każda ze szkół zaprezentowała sposoby realizacji programu, dokonano jego ewaluacji oraz wstępnie określono dalsze działania. Spotkanie wykazało, że każda ze szkół partnerskich wywiązała się starannie z przyjętych na siebie zadań, co dobrze wróży podejmowaniu kolejnych wspólnych inicjatyw.

W Zespole Szkół w Górze trwają prace nad zakończeniem projektu Comenius pt.:„Opracowanie, wprowadzenie do programu szkolnego i ewaluacja rozkładu materiału nauczania dotyczącego problematyki europejskiej” realizowanego wraz z partnerskimi szkołami z Niemiec, Francji i LO w Górze. W realizację trwającego od roku 2008 projektu byli zaangażowani liczni nauczyciele Zespołu Szkół. Poprzez udział w projekcie mieli oni możliwość zastosowania aktywnych metod nauczania oraz mogli wymieniać swoje doświadczenia zawodowe z zagranicznymi partnerami.

W ramach realizowanego projektu do programów nauczania zostały wprowadzone zagadnienia obejmujące problemy migracji zarobkowej, integracji europejskiej oraz ochrony środowiska naturalnego. Efekty działań nauczycieli uczniów zostały zamieszczone na witrynie e-twinning oraz na szkolnej stronie internetowej.
„Nasza szkoła od wielu już lat kultywuje tradycję związaną z realizacją projektów Leonardo da Vinci i Comenius” – mówi dyrektor Szkoły pani Teresa Frączkiewicz. Od roku 2002 nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w wymianach uczniów, organizowała staże we Włoszech i Niemczech oraz umożliwiała rozwój zawodowy nauczycieli poprzez kontakt i współpracę ze szkołami zagranicznymi. Dzięki realizacji projektów zarówno nasi nauczyciele jaki i uczniowie mają niepowtarzalną okazję do spotkania się z rówieśnikami oraz na wymianę doświadczeń zawodowych.

Od września 2010 rozpoczynamy realizację kolejnego już projektu Comenius pt. „Bridges of digital content between nations”. Projekt ten jest skierowany do uczniów technikum informatycznego.

Autor: Katarzyna Staniszewska