Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

 Szkoła nasza Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze jest beneficjentem projektu 2012-1-PL1-LEO01-27962

I. Projekt „Praktyki zawodowe sposobem na podniesienie atrakcyjności zawodowej na europejskim rynku pracy”.

Projekt systemowy? „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo?” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

II. O projekcie:

 • Cele i strategia projektu

 Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom praktyk realizację założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Uczestnicy praktyk – przyszli pracownicy obiektów hotelarskich, firm logistycznych, zakładów budowlanych i mechanicznych będą mieli szansę rozwijania niezbędnych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz następujących kompetencji kluczowych: zdolności interpersonalne, przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie z problemami i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ponadto, podnoszenie kwalifikacji odbywać się będzie w specyficznych okolicznościach – w zetknięciu z inną kulturą, językiem obcym i nowymi warunkami pracy. Poza tym uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze z wymaganiami zawodowymi na europejskim rynku pracy, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania organizacji przyjmującej. Dzięki temu zostanie osiągnięty cel nadania kształceniu uczestników praktyk wymiaru europejskiego, poszerzenia ich horyzontów intelektualnych, kulturalnych i socjalnych oraz zachęcenia do bezustannego kształcenia się w celu podnoszenia swojej wartości i atrakcyjności na rynku pracy.

 •  Podstawowe cele projektu
 1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia Unii Europejskiej,
 2. Konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką,
 3. Poznanie obowiązujących procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
 4. Poznanie kultury, historii, geografii i obyczajów regionu Brandenburgia, Niemcy.
 •  Cele szczegółowe
 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi i współdziałania w grupie,
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i posługiwania zawodowym i ogólnym językiem niemieckim i angielskim,
 3. Kreowanie u uczniów kreatywnych i mobilnych postaw,
 4. Uzmysłowienie uczniom faktu, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie,
 5. Otwarcie na innowacyjność i potrzeby regionalnego rynku pracy poprzez upowszechnianie doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu,
 6. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Górze Śląskiej.

Rozwój zawodowy:

 1. Wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programach nauczania,
 2.  Wykorzystanie nabytych wiadomości teoretycznych w praktyce oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie wybranego kierunku,
 3. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz posługiwanie się programami użytkowymi stosowanymi w firmach o różnym profilu działania podczas świadczenia usług hotelarskich, gastronomicznych oraz logistycznych. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu używanego w diagnostyce samochodów.

Rozwój osobisty:

 1. Wykształcenie odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, dobrej organizacji, asertywności w nowych warunkach,
 2. Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia mobilności na rynku pracy.

Kompetencje międzykulturowe i językowe: 

 1. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej,
 2. Poprawa i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych i pozyskiwanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych,
 3. Praktyczne wykorzystanie języka branżowego: angielskiego i niemieckiego na miejscu pracy,
 4. Poznanie kompetencji pracowniczej, społecznej i językowej wymaganej na niemieckim rynku pracy.

 III. Partnerzy projektu

 1. Zespół Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze – beneficjent projektu.
 2. Bad Freienwalde VFBQ – “Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung” (zarejestrowane stowarzyszenie popierania zatrudnienia i kwalifikowania do pracy). Stowarzyszenie działa w regionie Eberswalde i Bad Freienwalde. Stowarzyszenie prowadzi dużą ilość projektów popierania pracy i uczenia się na całe życie, korzystając z szerokiej sieci partnerów gospodarczych, komunalnego zarządzania oraz kształcenia. Przez te dobre kontakty projekty są wysokiej jakości. Główną treścią projektów jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Istotą jest popieranie pracy w kooperacji z niemieckimi i polskimi urzędami pracy. Dla różnych grup docelowych są przeprowadzone projekty kształcenia uczenia się przez całe życie.

IV. Zasady rekrutacji i kryteria naboru

Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem określającym kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Górze.

V. Przygotowanie do stażu

 1. Przygotowanie językowe: język niemiecki i angielski oraz uczestniczenie w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym zapewni uczniom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckich firmach oraz wzbogaci słownictwo z zakresu języka zawodowego.
 2. Podpisanie przed wyjazdem umowy stażu i innych niezbędnych dokumentów
 3. Zebrania informacyjne dla uczestników praktyk oraz ich rodziców.

VI. Zadania uczniów w trakcie i po stażu

Uczniowie zakwalifikowani udziału w zagranicznych praktykach zawodowych powinni dołożyć wszelkich starań, aby program stażu został zrealizowany w całości, codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny na koniec stażu, przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie oraz sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyk. Po zakończeniu stażu każdy uczeń jest zobowiązany wypełnić raport Rap4Leo. Każdy uczestnik stażu otrzyma login i hasło do programu Rap4Leo (http://pl.rap4leo.org/) – po zalogowaniu się należy wypełnić raport, zapisać go, wydrukować, podpisać i dostarczyć koordynatorom projektu.

VII. KRYTERIA NABORU I ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie, mającym na celu odbycie praktyk zawodowych w Niemczech prowadzona jest w formie Konkursu. Procedurę wyboru przeprowadzi Komisja Współpracy złożona z dyrektora szkoły, koordynatora projektu, nauczycieli j. obcych, doradcy zawodowego, przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych i psychologa szkolnego.
Wyjazdy będą w II fazach. Łącznie weźmie w nich udział 40 uczniów i 4 opiekunów, w każdej fazie po 20 uczniów i 2 opiekunów.

 • Selekcja

– będzie dotyczyć uczniów techników klas II, o profilach zgodnych z oferowanymi przez partnera praktykami

– preferowana dobra znajomość jęz. angielskiego i niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna w obu jęz. i test sprawdzający)

– wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas i pedagogów,

– umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, reagowanie w sytuacjach trudnych, zdolności adaptacyjne (psychotest),

– zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska

Zastosujemy następujący system punktowania. Max. liczba pkt. – 83

 • 10 pkt. zdobycie 80-100 pkt. na teście z j. angielskiego
 • 10 pkt. zdobycie 80-100 pkt. na teście z j. niemieckiego
 • 8 pkt. zdobycie 60-79 pkt. na teście z j. angielskiego
 • 8 pkt. zdobycie 60-79 pkt. na teście z j. niemieckiego
 • 10 pkt. średnia > 4,0 z przedmiotów zawodowych
 • 8 pkt. średnia >3,5 z przedmiotów zawodowych
 • 10 pkt. średnia > 4,0 z przedmiotów ogólnokształcących
 • 8 pkt. średnia >3,5 z przedmiotów ogólnokształcących
 • 5 pkt. zachowanie wzorowe
 • 3 pkt. zachowanie wyróżniające
 • 10 pkt. zdobycie max. liczby pkt. w psychoteście
 • 5 pkt. zdobycie 70% punktów w psychoteście
 • 10 pkt. udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska

Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do odbywania stażu zagranicznego ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do Dyrektora szkoły.
Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w praktykach zagranicznych. Obowiązkiem zakwalifikowanych kandydatów jest udział we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata z wyjazdu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.