The European Vocational Skills Week - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (ETUZ) w Zespole Szkół w Górze

Różnorodne zajęcia promujące kształcenie zawodowe; wykłady, warsztaty oraz szkolenia w Zespole Szkół w Górze odbyły się w ramach owocnej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Powiatowym Urzędem Pracy w Górze, Młodzieżowym Centrum Kariery w Głogowie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Górze.

Zaproszonymi gośćmi byli nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze oraz nauczyciele i uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej w ZS w Górze.

W działaniach w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół w Górze wzięło udział 300 osób.

W dniach 21 – 25 października 2019 r. Zespół Szkół w Górze uczestniczył w zorganizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych Kształcenie zawodowe dla wszystkich – umiejętności na całe życie!”. Wydarzenie miało na celu zachęcenie młodzieży do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Natomiast, celem tej inicjatywy, było podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

 

W poniedziałek, 21 października, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Górze – pani Elżbieta Nuckowska, doradca zawodowy PUP w Górze, przybliżyła uczniom klas III branżowych  i IV średnich zawodowych Zespołu Szkół w Górze zagadnienia związane z aktualną sytuacją na rynku pracy, rejestracją w Urzędzie Pracy oraz usługami i instrumentami wspierającymi aktywizację zawodową osób do 30 roku życia. W spotkaniu udział wzięło około 100 osób, które z zainteresowaniem słuchali zagadnień związanych z efektywnym wejściem na rynek pracy oraz możliwościami i warunkami zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i technicznych, oferowanymi stażami oraz dofinansowaniem podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie.

 

Kolejne wydarzenia Tygodnia miały miejsce we wtorek, 22 października, profesor dr hab. Teresa Łuczko – wykładowca PWSZ w Lesznie i Politechniki Poznańskiej, wygłosiła interesujący wykład dla uczniów ostatnich klas Technikum. Pani profesor w niezwykle przystępny sposób przybliżyła zgromadzonej publiczności zagadnienia związane z wpływem rewolucji przemysłowej na ewolucję rynku pracy, rewolucję przemysłową 4.0 i jej wpływ na świat w którym żyjemy oraz zmiany zachodzące na rynku pracy i związaną z tym potrzebę ciągłego kształcenia się. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat wprowadzenia na rynek pracy robotów humanoidalnych, aspekty ich zatrudnienia oraz nadania im praw obywatelskich. Pani Profesor, podkreśliła, że ciągłe kształcenie i szkolenie zawodowe sprawia, że młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie, mogą się rozwijać zawodowo oraz są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

 

 

W środę oraz czwartek, ZS w Górze gościł uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze. Uczniom przybliżono cele Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, potrzebę nabywania kompetencji zawodowych oraz ciągłego kształcenia się. Nasi nauczyciele; Pani Anetta Borowik przedstawiła wraz uczniami technikum logistycznego tajniki zawodu logistyka, a panie Agnieszka Nawrocka i Elżbieta Hirny zdradziły tajniki zawodu hotelarza oraz piekarza, Pan Paweł Kinasz zaznajomił zgromadzona publiczność z zawiłościami pracy informatyka. Natomiast,. Panie Elwira Ryndak i Katarzyna Cuże wraz z uczniami technik organizacji reklamy, zdradziły im arkana tego zawodu. Uczniowie zwiedzili stoiska, na których były prezentowane  nauczane  zawody i zapoznali się z ofertą kształcenia zawodowego w ZS w Górze. Nasi goście odwiedzili także stoisko dobrych praktyk Erasmus+ i dowiedzieli się jakie możliwości stwarza uczestnictwo w praktykach zagranicznych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE, w ramach programu Erasmus+.  

 

W piątek 25 października, uczniowie ostatnich klas szkoły branżowej uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie; panie Hannę Nowacką i Kingę Biedal oraz pośrednika pracy panią Monikę Zysk a także w szkoleniu przeprowadzonym przez pana Franciszka Tomaszewskiego, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Górze. Zaproszeni eksperci, udzielili młodym ludziom cennych rad, dotyczących wyboru przyszłego zawodu, planowania kariery zawodowej i edukacyjnej, jak również samozatrudnienia czy poszukiwaniu pracy. Porady te były udzielane przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych każdego z uczestników. Uczestnicy zostali także zaznajomieni z ofertami lokalnego rynku pracy oraz przebiegiem egzaminów czeladniczych.

Warsztaty tego typu w znaczący sposób zwiększają efektywność sposobów aktywizacji zawodowej młodych ludzi, co ewidentnie przyczyni się do wzrostu ich zatrudnienia i ograniczenia wykluczenia społecznego.

 

Koordynator akcji: Katarzyna Staniszewska