Praktyki w Niemczech (Starostwo)

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze prowadzi nabór uczniów technikum w zawodach technik ekonomista, handlowiec i hotelarz na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech (wyjazd w kwietniu 2014 r.). Praktyki są organizowane w ramach projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach w mieście Bad Freinewalde. W trakcie praktyk uczniowie, oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznają zwyczaje i kulturę niemiecką. Uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę przedstawicieli niemieckiej firmy pośredniczącej Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Organizatorzy opłacają ubezpieczenie, przejazd i zapewniają naukę języka angielskiego i niemieckiego (także zawodowego) przed wyjazdem i w trakcie praktyk. „Praktyki zagraniczne będą miały miejsce w firmach niemieckich, a partnerem pośredniczącym będzie nasz długoletni partner, firma VFBQ. Praktyki będą zrealizowane w dwóch fazach tzn. w kwietniu oraz październiku 2014 roku. W pierwszej fazie wezmą udział uczniowie klasy III technikum w zawodach technik hotelarz, technik ekonomista i handlowiec. W październiku 2014 r. na praktyki wyjadą uczniowie klasy III w zawodach technik informatyk oraz hotelarz. Praktyki uczniów będą poprzedzone przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym. Głównym celem realizowanego projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w danych zawodach. Grupę docelową stanowi 40 osób, które przejdą gruntowne szkolenie językowe oraz kulturowe-pedagogiczne. Na podstawie obserwacji poprzednio realizowanych projektów stwierdzamy, że dzięki uczestniczeniu w tego typu projektach, nasi uczniowie zwiększą swoje szanse na ukończenie nauki zawodu, a następnie znalezienie pracy w Polsce lub za granicą. Różnorodność językowa i kulturowa podczas odbywania praktyk, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów pozwolą także zmniejszyć lub zlikwidować problem uprzedzeń i stereotypów narodowych. Natomiast, włączenie zagranicznych praktyk zawodowych do oferty edukacyjnej ZS w Górze powoduje wzrost jakości oferowanego kształcenia” – mówi Katarzyna Staniszewska – koordynator projektu. Praktyki będą realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje dokumenty koordynator projektu Katarzyna Staniszewska