Leonardo da Vinci

Program Unii Europejskiej
w zakresie kształcenia zawodowego

W styczniu 2002 roku, dyrektor Zespołu Szkół w Górze, mgr Grzegorz Goździewicz, podjął starania  o stworzenie uczniom możliwości udziału w stażach absolwenckich w krajach Unii Europejskiej. W tym celu, nawiązał kontakt z Förderschulinternat Maximilian Kaller w Balve, leżącym w północnej Westfalii. Zaowocował on opracowaniem przez grupę nauczycieli projektu staży absolwenckich dla uczniów tutejszej placówki w ramach Programu Leonardo da Vinci. Dla jego realizacji zdobyto poparcie Starostwa Powiatowego w Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, a po stronie niemieckiej partnera Förderschulinternat Maximilian Kaller w Balve, Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft w Iserlohn, pracodawców niemieckich powiatu Märkischer w Północnej Westfalii, Izb Rzemieślniczych i Izb Rolniczych. W maju 2002 roku, projekt pod nazwą „Rozwijanie umiejętności zawodowych absolwentów, dających szanse zatrudnienia na rynku pracy” został zaakceptowany przez ekspertów Krajowego Biura Projektów Leonardo da Vinci i jako jeden z dziesięciu w Polsce przekazany do realizacji.

Projekt przeznaczony był dla absolwentów wszystkich typów średnich szkół zawodowych powiatu górowskiego. Rolę promotora projektu pełnił Zespół Szkół im. gen. S.Kaliskiego.  Partnerem polskim w jego realizacji był Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, którego absolwenci także byli beneficjentami projektu. Organizacją i realizacją projektu w Niemczech zajmowało się niemieckie Stowarzyszenie ds. Wymiany i Współpracy. Przedstawiciele stowarzyszenia zapewnili stażystom odpowiednie do ich wykształcenia i predyspozycji miejsca odbywania stażu. Pomagali beneficjentom w adaptacji w nowym środowisku, służyli pomocą językową. Stworzyli młodzieży warunki do poznania Balve i okolicy. Koordynacją i organizacją projektu w Niemczech zajmowała się przede wszystkim Christiane Wietbüscher, a w Polsce Ewa Szyguła. Założeniem projektu był pięciomiesięczny staż absolwentów w dobrze zorganizowanych i wyposażonych firmach niemieckich. Absolwenci rozwijali zdobyte w tutejszej szkole umiejętności oraz zdobywali nowe, zarówno zawodowe, jak i językowe. Poznali ponadto zwyczaje i obyczaje niemieckie, nawiązali nowe przyjaźnie i kontakty.
Sukcesem projektu jest odbycie stażu w niemieckich przedsiębiorstwach  przez 60 absolwentów powiatu górowskiego i bolkowskiego w następujących zawodach: frezer-3, mechanik pojazdów samochodowych-5, sprzedawca-5, informatyk-1, kucharz małej gastronomii-18, piekarz-3, elektryk-3, malarz-4, sztukator-1, dekarz-1, lakiernik-3, masarz-wędliniarz-4, murarz-7, odlewnik-2, ogrodnik-2, monter rusztowań-2. Młodzież wróciła przygotowana do podejmowania pracy w Unii Europejskiej i samodzielnego jej poszukiwania, bogatsza o pierwsze doświadczenia zawodowe. Ponadto każdy z beneficjentów poszerzył swoją znajomość języka o język niemiecki zawodowy, o takim profilu, w jakim zawodzie beneficjent odbywał staż.

Projekt niewątpliwie osiągnął założone cele. Beneficjenci projektu bardzo wszechstronnie wykorzystują wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas stażu. Część z nich podjęła studia i aktualnie wykorzystuje zdobytą podczas stażu wiedzę zawodową i językową. Spora grupa podjęła zatrudnienie, często wyjeżdżając poza granice powiatu. Kilka osób podpisało ze swoimi opiekunami stażu stałe umowy o pracę i pracuje w Niemczech w zawodzie, w którym odbywali staż.

Na zakończenie stażu beneficjenci otrzymali certyfikaty, w których  opisano, w języku polskim i niemieckim, wszystkie umiejętności zawodowe i językowe zdobyte przez młodzież podczas stażu.   Każdy z beneficjentów otrzymał ponadto od niemieckiego pracodawcy zaświadczenie z opisem zadań, które wykonywał i rezultatów, jakie osiągnął. Po zakończeniu każdej z faz stażu, promotor organizował uroczyste wręczenie certyfikatów, połączone z promocją beneficjentów w środowisku pracodawców powiatu górowskiego. Przez cały czas realizacji projektu promotor dbał o obecność projektu w lokalnych środkach masowego przekazu co również miało na celu wzbudzenie zainteresowania potencjalnych pracodawców uczestników zagranicznych staży. Integralną częścią promocji projektu i jego beneficjentów była stała, ścisła współpraca promotora z Powiatowym Urzędem Pracy.

Wspomnienia z Balve
i wręczenia beneficjentom
certyfikatów