Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze bierze w tym roku szkolnym udział w kliku ogólnopolskich programach edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Solidarna Szkoła”, którego celem jest zaangażowanie całej szkolnej społeczności w edukację solidarnościową oraz  debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji w Polsce i Europie.
Program zaproponowany szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej jest elementem ogólnopolskich  obchodów 25 rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, wspólnego projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu „Archiwa Przełomu” 1989-1991 oraz działań podejmowanych przez Inicjatywę Razem 89.
W pierwszym okresie uczniowie uczestniczyli w licznych akcjach charytatywnych, o których napisali w swoim sprawozdaniu do CEO. W grudniu przeprowadzili debatę na temat lat 80 XX w. w Polsce.
Na początku lutego odbyła się akcja solidarnościowa z Ukrainą „Solidarni z Ukrainą”. Po feriach uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół wypracują szkolny program edukacyjno-wychowawczy, „Solidarna Szkoła” którego elementy będą wdrażane jeszcze w tym roku szkolnym. Przeprowadzą rozmowy z lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji. Wezmą udział w lekcjach obywatelskich, zorganizują i przeprowadzą festiwal piosenek opozycyjnych.
W programie uczestniczy cała społeczność szkolna, a szczególnie nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie. Szkolnym koordynatorem programu jest pani Beata Minta.
Link do prezentacji działań w I okresie:
http://teresa.flipsnackedu.com/my-flipping-books/details/?flip=fu8axqlj
Link do prezentacji z akcji „Solidarni z Ukrainą
http://animoto.com/play/1buLpF6pU3xtOTfdQmFHgw
Link do artykułu o akcji Solidarni z Ukrainą:
http://www.ceo.org.pl/pl/solidarna/news/solidarni-z-ukraina-w-zespole-szkol-w-gorze

14 kwietnia 2014 r. odbył się przegląd piosenek opozycyjnych. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele Dorota Nowak oraz Henryk Antonicki. Piosenki zostały wybrane zgodnie z hasłem festiwalu „Być solidarnym z kimś i dla kogoś”. Przegląd poprowadziła Aleksandra Dąbrowska z klasy I technikum hotelarskiego, a otworzyli go Noela Kumanowska oraz Sebastian Suchecki z klasy I technikum logistycznego piosenką Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury” będącą hymnem „Solidarności” oraz symbolem walki z reżimem.
O wartościach odwołujących się do poczucia solidarności, tożsamości i odpowiedzialności za wspólnotę śpiewały Daria Jaśkiewicz oraz Aleksandra Makowska także z klasy I technikum hotelarskiego. Wykonały one piosenkę zespołu Lombard „Przeżyj to sam”. Kolejnym utworem nawiązującym do solidarnych postaw była piosenka Stanisława Sojki „Tolerancja” wykonana przez Klaudię Dziadkiewicz uczennice klasy IV technikum ekonomicznego.
Uczestnicy przeglądu mieli również możliwość wysłuchania tekstu Marka Grechuty pt. „Solidarność” w recytacji Jagody Szuster z klasy I technikum hotelarskiego. Przegląd zakończył się piosenką Maryli Rodowicz „Niech żyje bal” w wykonaniu Darii Jaśkiewicz oraz Aleksandry Makowskiej.
Podczas przeglądu dokonane zostało również uroczystego zatwierdzenia „Kodeksu Solidarnej Szkoły”. W kwietniu poszczególne klasy tworzyły „Kodeksy Solidarnej Klasy”. W oparciu o powstałe „Klasowe Dekalogi Solidarnych Zachowań” opracowano „Szkolny Dekalog Solidarnych Zachowań Zespołu Szkół w Górze”.

Składa się on z dziesięciu punktów:

  1. Bezinteresownie pomagamy innym
  2. Szanujemy siebie nawzajem – zarówno w słowach jak i czynach
  3. Dbamy o mienie szkoły i szanujemy pracę innych
  4. Dbamy o własne zdrowie i sprawność fizyczną
  5. Jesteśmy kulturalni wobec siebie
  6. Jesteśmy tolerancyjni – nie kierujemy się stereotypami i uprzedzeniami
  7. Reagujemy na przejawy przemocy i nietolerancji – rozwiązujemy je za pomocą negocjacji i kompromisów
  8. Postępujemy uczciwie względem siebie i innych
  9. Dajemy sobie nawzajem prawo do prywatności
  10. Podejmujemy działania integrujące społeczność szkolną

Uroczystego zatwierdzenia dekalogu dokonała dyrektor szkoły Ewa Gano oraz przewodniczący poszczególnych klas. Wszyscy złożyli własnoręczne podpisy na oryginale dekalogu, który zostanie oprawiony i wywieszony w widocznym miejscu w szkole.