Szkoła bez przemocy
Kampania społeczna dzienników regionalnych

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoła bez przemocy. Warunkiem przystąpienia do kampanii jest zobowiązanie się do przestrzegania zasad „Kodeksu Szkoły bez Przemocy” i podejmowanie konkretnych działań zapobiegających agresji. Szkołom, które to zrobią przyznany zostanie tytuł  „Szkoły uczestniczącej w kampanii Szkoła bez Przemocy”. Szkoły uczestniczące w kampanii będą wspierane przez organizatorów nie tylko doradztwem i materiałami metodycznymi, ale także poprzez organizowane konkursy  oraz finansowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Najciekawsze przykłady działań w szkołach będą przedstawiane na  łamach gazet regionalnych.

Kodeks szkoły bez przemocy

 1. Szkoła jest wspólnotą.
  Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.
 2. Wszyscy się szanujemy.
  Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
 3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
 4. Niczego nie ukrywamy.
  Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.
 5. Zawsze reagujemy.
  Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
 6. Nauczyciel nie jest sam.
  Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.
 7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
  Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.
 8. Rodzice są z nami.
  Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.
 9. Mamy sojuszników.
  Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.
 10. Nagradzamy dobre przykłady.
  Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Kodeks szkoły bez przemocy

W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.
W mojej szkole szanuje się uczniów.
Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.
Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.
Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.
W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.
W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.
W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.
rysunki: Hubert Ronek

opracowała:Teresa Witkowska

DZIAŁANIA REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
W RAMACH PROGRAMU „Szkoła bez przemocy”

Zespół Szkół im. S. Kaliskiego w Górze to szkoła ponadgimnazjalna na terenie powiatu górowskiego o największej liczbie uczniów (ponad 850 osób). Nasi uczniowie to młodzież pochodząca głównie z terenów wiejskich oraz miasta Góry i Wąsosza.

W roku szkolnym 2007/2008 w ramach Programu „Szkoła bez przemocy” realizowane są następujące działania:

 Szkolny Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci Młodzieży przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Szkoły w dniu 3.IX.2006 roku, którego głównymi założeniami są:

 • prawidłowy przebieg procesu edukacji i wychowania,
 • respektowanie praw dziecka, zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podmiotowości.

W ramach działań profilaktycznych niedostosowania społecznego prowadzimy; działania uprzedzające: edukacyjne kierowane do ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności do rodziców, dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z nimi, albo na ich rzecz oraz działania powstrzymujące: pedagogiczne, reedukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka zagrożenia, z utrudnioną, bądź zaburzoną socjalizacją.

 Celem naszego programu jest:

 • Zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży.
 • Eliminowanie i łagodzenie drastycznych przejawów niedostosowania społecznego, w szczególności zagrażających zdrowiu i życiu młodzieży oraz pozostawiających trwałe, niekorzystne dla jej przyszłości skutki.

Cele te realizujemy poprzez:

 • Wypracowanie trwałego modelu i podstaw działań systemowych niezbędnych do rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego i przestępczości młodzieży
 • Wdrożenie programów modułowych stanowiących integralną część Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży:
 • Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją, innymi służbami i organizacjami pozarządowymi w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją

Standardy naszego programu to:

 • Działania profilaktyczne kierowane równolegle młodzieży zagrożonej i niedostosowanej oraz do ich środowiska rodzinnego i rówieśniczego. Model profilaktyki niedostosowania społecznego oraz przestępczości wśród młodzieży jest interdyscyplinarny, kompleksowy i skoordynowany.
 • Indywidualna i środowiskowa diagnoza oraz systematyczny monitoring i ocena efektywności podejmowanych działań.
 • Działania skoordynowane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności z realizacją programów profilaktycznych dla młodzieży, systemem pomocy dzieciom z grupy ryzyka oraz systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Praca profilaktyczna z młodzieżą

Nadrzędnym jej celem jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat:

 • podłoża zjawisk agresji i przemocy
 • ich rodzajów
 • umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie (otwarta komunikacja z drugim człowiekiem, rozwiązywanie konfliktów bez użycia agresji)
 • sposobów odreagowania napięć i stresów

Spotkania z młodzieżą są prowadzone w oparciu o prezentację multimedialną i aktywną postawę uczniów.

Praca profilaktyczna z rodzicami

Rodzice uczestniczą w zajęciach profilaktycznych organizowanych w trakcie wywiadówek. Tematyka szkoleń odzwierciedla potrzeby wychowawcze szkoły. W jej ramach omawia się znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich i warunków poprawnej komunikacji rodzica z dzieckiem, istotę zjawiska agresji i przemocy oraz sposoby rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji.

Podnoszenie kwalifikacji pedagogów szkolnych- udział w seminarium dla pedagogów poświęconego tematyce uzależnień i przemocy w ramach „Dolnośląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień 2007-2008″ Karpacz 10-12 2007r.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

 • mechanizmów i etapów uzależnienia
 • rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o używaniu środków psychoaktywnych
 • mediacji rówieśniczej jako formy zapobiegania przemocy w szkole