Comenius druga edycja

 • Dyrektor Zespołu Szkół mgr inż. Teresa Frączkiewicz
 • Szkolny Koordynator Projektu Katarzyna Staniszewska
 • telefon kontaktowy 0655432660
 • e-mail zespolszkolgora@neostrada.pl

Comenius

BRIDGES OF DIGITAL CONTENT BETWEEN NATIONS

Projekt

Projekt „Bridges of digital content between nations” adresowany jest przede wszystkim do uczniów technikum informatycznego. Okres realizacji projektu przewidywany jest na dwa lata.

W ramach projektu zostanie zrealizowana następująca tematyka:

 1. Zwalczanie rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii
 2. Zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach i sobie samym
 3. Pogłębianie świadomości własnej tożsamości regionalnej, narodowej i przynależności do wielkiej rodziny europejskiej

Celem projektu będzie:

 1. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich
 2. Rozwijanie umiejętności językowych wśród nauczycieli i uczniów
 3. Pogłębianie kompetencji ITC wśród uczniów

 Autor: Katarzyna Staniszewska

 • Director de la Maestría de la Escuela. Teresa Frączkiewicz
 • Coordinador del Proyecto Escuela: Katarzyna Staniszewska
 • contacto número de teléfono: 0655432660
 • e-mail zespolszkolgora@neostrada.pl

Comenius

BRIDGES OF DIGITAL CONTENT BETWEEN NATIONS

Proyecto

El proyecto „Bridges of digital content between nations” se dirige principalmente a la información de los estudiantes técnicos. Duración del proyecto está prevista para dos años.

El proyecto se llevará a cabo los siguientes temas:

 1. La lucha contra el racismo, los prejuicios y la xenofobia
 2. Cambiar las percepciones estereotipadas de los socios y de nosotros mismos
 3. Profundizar el conocimiento de su propia identidad regional nacionalidad, y que pertenece a la gran familia europea

El objetivo del proyecto:

 1. Intercambio de experiencias con profesores de otros países europeos
 2. El desarrollo de competencias lingüísticas de los profesores y estudiantes
 3. CCI estimulación de la competencia entre los estudiantes

Autor: Katarzyna Staniszewska
Traductor: BB

 • Diretrice del Istituto Professionale: Teresa Frączkiewicz
 • Scuolare coordinatore del progetto: Katarzyna Staniszewska
 • Contattare il numero di telefono: 0655432660
 • e-mail zespolszkolgora@neostrada.pl

Comenius

BRIDGES OF DIGITAL CONTENT BETWEEN NATIONS

Progetto

Il progetto „Bridges of digital content between nations” si rivolge prevalentemente alle informazioni tecniche studenti’. Durata del progetto è prevista per due anni.

Questo progetto sarà attuato i seguenti argomenti:

 1. Lotta contro il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia
 2. Modificare la percezione stereotipata di partner e di noi stessi
 3. Approfondire la consapevolezza della propria identità regionale, la cittadinanza e di appartenenza alla grande famiglia europea

L’obiettivo del progetto saranno:

 1. Scambio di esperienze con docenti di altri paesi europei
 2. Sviluppo delle competenze linguistiche tra docenti e studenti
 3. ITC rafforzamento di competenze tra gli studenti

Autore: Katarzyna Staniszewska
Traduttore: BB

„Bridges of digital content between nations” – wizyta w Turcji

W dniach 19- 23 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie organizacyjne szkół zaangażowanych w prace nad projektem Comenius. W spotkaniu zorganizowanym przez szkołę Özel Büyükouyncu fen lisei, Konya w Turcji uczestniczyli partnerzy z następujących szkół; Secondary English School „Thomas Jefferson” z Bułgarii, Scoala de Arte Si Meserii Sipotez Rumunii oraz Zavod Antona Martina Slomska ze Słowenii. W trakcie spotkania uszczegółowiono zasady współpracy, sposób realizacji poszczególnych tematów oraz miejsca realizacji zadań wiodących. Koordynator projektu pan Adnan Gencol oraz dyrektor szkoły pan Hanifi Davarci zorganizowali spotkanie robocze, zwiedzanie poszczególnych typów szkół, udział w zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, szkole podstawowej oraz średniej. Ponadto byliśmy gości honorowymi podczas otwarcia wystawy i nagrodzenia laureatów konkursu pt. „Rzuć palenie”. Wszyscy uczestnicy posadzili drzewka, symbolizujące współpracę i przyjaźń między narodami. W trakcie spotkania wybrano logo projektu. Mamy przyjemność ogłosić, że wybrane logo zostało zaprojektowane przez ucznia klasy II TI Mateusza Matyjaka, pracującego pod kierunkiem pana Pawła Kinasza. Wszyscy partnerzy zdecydowali, że administratorem strony internetowej, stworzonej do rozpowszechniania rezultatów projektu będzie Zespół Szkół w Górze a osobą odpowiedzialną za to będzie pan Grzegorz Madera.

W zorganizowanych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej i regionalnej, którzy są odpowiedzialni za edukację i realizację projektów międzynarodowych. Spotkania przebiegały w gościnnej atmosferze. Tureccy partnerzy z wielką przyjemnością przybliżyli nam kulturę, obyczaje i tradycję ich kraju. W centrum Kultury obejrzeliśmy taniec „Wirujących derwiszów”. Z pierwszego spotkania zostanie opracowana prezentacja multimedialna oraz został nakręcony film. Wspólnie podjęto decyzję, że następne spotkanie będzie miało miejsce w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze w kwietniu 2012 r.

Katarzyna Staniszewska

Projekt Comenius „Bridges of digital content between nations”

W dniach 6 – 10 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze gościliśmy nauczycieli i uczniów z Turcji, Rumunii, Słowacji i Bułgarii realizujących partnerski projekt Comenius pod hasłem: „Bridges of digital content between nations” („Mosty porozumienia między narodami”).
Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów technikum informatycznego. W jego realizację zaangażowany jest Zespół Szkół w Górze oraz następujące szkoły średnie: Secondary English School „Thomas Jefferson” z Bułgarii, Scoala de Arte Si Meserii Sipotez Rumunii, Özel Büyükkoyuncu fen Lissie z Turcji oraz Zavod Antona Martina Slomska ze Słowenii. Koordynatorem projektu jest szkoła turecka.
W dwuletnim okresie realizacji przewidziana jest mobilność uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostanie zrealizowana następująca tematyka: zwalczanie rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii oraz zmiana stereotypowych wyobrażeń o partnerach. Celem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich, rozwijanie umiejętności językowych wśród nauczycieli i uczniów oraz pogłębianie kompetencji ITC wśród uczniów. W ramach projektu odbędą się spotkania szkół partnerskich, podczas których omówiona będzie tematyka oraz sposób realizacji zadań.
Pierwsze ze spotkań miało miejsce w styczniu bieżącego roku w Turcji. W trakcie spotkania uszczegółowiono zasady współpracy, sposób realizacji poszczególnych tematów oraz miejsca realizacji zadań wiodących. Tematyka pierwszego spotkania dotyczyła walki z nikotynizmem.
Program pobytu grup ze szkół partnerskich w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze był bogaty. 7 kwietnia podczas uroczystej akademii, która rozpoczęła się hymnem Polski i Unii Europejskiej, dyrektor szkoły pani Teresa Frączkiewicz przywitała przybyłych gości: Adnan Barut, Hakan Gencol, Mehmed Erosy (Turcja), Barbara Fużir, Jani Druźevec (Słowenia), Cosnita Emilia Felicia, Florentyn-Sorin Futur, Mariana Paraleste, Michaela Chiscareanu, Viorica Puiu (Rumunia) i Maria Metodieva Genowa (Bułgaria) wraz z uczniami.
Uroczystość uświetnili także przedstawiciele władz lokalnych, w tym oświatowych oraz lokalnego środowiska: Starosta Górowski – pan Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Powiatu – pan Zbigniew Józefiak, pan Marek Biernacki – członek Zarządu Powiatu, radni: pani Danuta Rzepiela, pan Piotr Iskra, pan Grzegorz Aleksander Trojanek, pan Jan Kalinowski, pan Marek Zagrobelny, pani Katarzyna Antolak – przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Górze, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych: starszy Cechu – pan Eugeniusz Stankiewicz, podstarsi Cechu – pan Franciszek Tomaszewski i pan Andrzej Mrajski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej DEMI w Górze – pan Dariusz Dąsal, Komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Górze – pani Zofia Świerszcz, pan Wiesław Lisowski – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Górze, kapitan Maciej Liśkiewicz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze, pan Maciej Kołata – pracownik Nadleśnictwa Góra Śląska, przedstawiciel NSZZ „Solidarność – pan Julian Kospiczewicz, wikariusz parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ksiądz Leszek Bajorski, pan Bernard Bazylewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Górze, pani Małgorzata Patrzykąt – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Górze, pani Krystyna Durkowska – sekretarz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze. W tym radosnym dla nas dniu towarzyszyli nam przedstawiciele mediów.
Pani Teresa Frączkiewicz skierowała kilka słów do wspaniałych gości. Zwróciła uwagę, że „dewizą naszej placówki jest inwestycja w młode pokolenie, dlatego udział w projektach międzynarodowych stał się trwałym elementem szkolnego programu kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynił się do podwyższenia kwalifikacji naszych absolwentów”. Zespół Szkół w Górze od 2002 roku realizuje projekty międzynarodowe. W ramach Leonardo da Vinci nasi uczniowie mieli możliwość odbywania praktyk we Włoszech, dzięki stażom w Anglii i Niemczech, zdobywali umiejętności i doświadczenie zawodowe. Od wielu lat współpracujemy także ze szkołami w Niemczech, we Włoszech i Francji, a także w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – nasza młodzież nawiązała współpracę ze szkołą w Odessie na Ukrainie.
Pani dyrektor przekazała głos uczniom i nauczycielom naszej szkoły, którzy przygotowali program artystyczny. Pan Artur Małecki przedstawił historię Polski, ilustrując ją filmem animowanym T. Bagińskiego. Pan Bartłomiej Hebel zaprezentował multimedialną geografię Polski.
Pan Artur Małecki odczytał także list przysłany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Panią Beatę Pawłowicz, która zauważyła ogrom pracy, jaką wykonują uczniowie i nauczyciele w naszej szkole. Poprzez organizację tego typu spotkań dajemy przykład młodzieży, jak w dzisiejszym świecie kształtować i utrzymywać dobre relacje z innymi. Wielki aplauz otrzymali uczniowie klas maturalnych za tradycyjny taniec polski – polonez. Zaś największe oklaski i owację na stojąco otrzymały przedszkolaki, które wystąpiły w tradycyjnych tańcach ludowych polskich i zagranicznych.
Na koniec nasze talenty zaśpiewały najbardziej znane polskie przeboje.
Całość uroczystości prowadzona była w języku polskim i angielskim. Wszystkie wypowiedzi tłumaczone były przez panią Beatę Barnę – Dimitriu – nauczycielkę języka angielskiego. Po uroczystości uczniowie ze szkół partnerskich w asyście gospodarzy zwiedzili naszą szkołę oraz uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych.
Przed szkołą powstał „klomb przyjaźni”, na którym uczestnicy projektu wspólnie zasadzili drzewko symbolizujące porozumienie między narodami szkół partnerskich. Podobne rosną w Turcji, posadzone podczas pierwszej wizyty. Po obiedzie goście zagraniczni udali się na pieszą wycieczkę po Górze, przygotowaną i prowadzoną przez uznanego regionalistę pana Grzegorza Al. Trojanka. Zwiedziliśmy Wieżę Ciśnień, Kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Kościół Bożego Ciała na Cmentarzu Parafialnym, mijając budynki władz lokalnych, szpital, pozostałości po murach obronnych, Park Solidarności, rynek, rozstając się pod Wieżą Głogowską.
Po spacerze wzięliśmy się do pracy nad projektem. Tematem wiodącym spotkania w Polsce była walka z narkomanią wśród młodzieży. Grupy robocze z poszczególnych państw przedstawiły efekty swojej działalności, m.in.: filmy wykonane przez młodzież Zespołu Szkół w Górze oraz młodzież rumuńską, plakaty oraz broszury wykonane przez uczniów tureckich i rumuńskich oraz ankietę przeprowadzoną wśród uczniów szkół partnerskich, której autorem jest szkoła w Słowenii. Wszystkie te prace są dostępne na stworzonej specjalnie na potrzeby projektu stronie internetowej: www.digitalbridges.tk, której administratorem jest nasza szkoła. Ponadto, Zespół Szkół w Górze jest twórcą logo całego projektu.
W piątek rano wyruszyliśmy na wycieczkę po okolicy. Zwiedziliśmy Kościół p.w. św. Marcina w Sicinach, którego historię przedstawił nam ks. Tadeusz Śliwka. Wysłuchaliśmy także mini koncertu organowego przygotowanego przez nauczyciela naszej szkoły Henryka Antonickiego. Również uczniowie mieli okazję przymierzyć się do gry na organach kościelnych.
We Wronowie zostaliśmy ugoszczeni przez lokalny zespół „Wronowianki”. Członkowie zespołu podjęli nas recitalem pieśni ludowych z własnego repertuaru oraz poczęstunkiem.
Zwiedziliśmy również nową siedzibę Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Górze przy ul. Witosa. Mieliśmy okazje poznać tajniki pracy strażaków „od kuchni”. Ze szczególnym zainteresowaniem oglądaliśmy wyposażenie wozów strażackich. Na zakończenie strażacy wykonali pokaz wyjazdu na akcję ratowniczo – gaśniczą w momencie ogłoszenia alarmu. Na szczęście była to tylko symulacja.
W Górze zwiedziliśmy Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego, na zaproszenie dyrektora Bernarda Bazylewicza.
Uczniowie ze szkół partnerskich brali udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych zorganizowanych w Hali widowiskowo – sportowej „Arkadia” w Górze.
Po obiedzie kontynuowaliśmy pracę nad projektem, uszczegółowiliśmy zasady dalszej współpracy oraz sposób realizacji kolejnych tematów. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że następnym tematem będzie tolerancja oraz stereotypy i ich negatywne konsekwencje dla społeczeństwa, a spotkanie odbędzie się w czerwcu 2011 r. w Słowenii. Wieczorem uczniowie ze szkół partnerskich wzięli udział w ogólnopolskiej akcji liczenia sów, chociaż pogoda była bardzo wietrzna i nie zobaczyli żadnej sowy, to wrócili bardzo zadowoleni.
Tymczasem nauczyciele omawiali plany na kolejne spotkanie, ustaliliśmy zakres przygotowań oraz organizację kolejnego spotkania. Uczestnicy projektu utrzymali certyfikaty, wymieniliśmy się również pamiątkami. Ostatni dzień to zwiedzanie Wrocławia. Spacer po mieście od Panoramy Racławickiej, szlakiem kościołów, biblioteki Ossolińskich, aż do rynku prowadził przewodnik w języku angielskim ciekawie opowiadając historię Wrocławia i anegdoty. Całej drodze towarzyszyły nam „krasnoludki” urastające do symbolu Wrocławia. Mieliśmy możliwość zrobienia drobnych zakupów po drodze w Hali Targowej i później w Pasażu Grunwaldzkim. Wieczorem obejrzeliśmy spektakl muzyczny „Hair” w Centrum Sztuki Impart.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń wracaliśmy do Góry. Ponieważ nasi goście wyjeżdżali nazajutrz wczesnym rankiem, pożegnaliśmy się w drodze powrotnej.
Nasi przyjaciele ze szkół partnerskich wielokrotnie podczas tego kilkudniowego pobytu podkreślali wagę wsparcia środowiska lokalnego w realizacji takich projektów, byli pod wrażeniem zaangażowania nie tylko uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ale także przedstawicieli władz lokalnych i górowskich instytucji. Pragniemy podziękować wszystkim za udzieloną pomoc w organizacji wizyty, a także za wspólne przeżycie tych niezwykłych chwil. Wszystko to niewątpliwie stanowiło wartość dodaną projektu i przyczyni się do rozpowszechniania rezultatów naszych działań nie tylko na obszarze lokalnym, ale także międzynarodowym.
Uważamy, że spotkanie przebiegło we wspaniałej atmosferze, mieliśmy okazję pogłębić wiedzę na temat kultury i różnorodności obyczajów innych krajów i religii, zrozumieć wagę tolerancji dla utrzymania dobrych stosunków międzynarodowych.
Uczniowie naszej szkoły są bardzo zadowoleni z uczestnictwa w projekcie, zgodnie stwierdzają, że wysiłek włożony w organizację wizyty przedstawicieli szkół partnerskich opłacił się. Duże zaangażowanie i współpraca sprawiły, że program wizyty był wypełniony po brzegi, nie tylko oficjalnymi spotkaniami i pracą, ale również licznymi rozrywkami. Nawiązały się przyjaźnie. Tego typu spotkania jednoczą różne narodowości i tworzą współpracę międzynarodową. Im więcej będzie takich spotkań, tym mniej będzie światowych konfliktów (wypowiedź ucznia). Mamy nadzieję, że pobyt w naszym kraju zapisał się miłymi wspomnieniami wśród wszystkich uczestników projektu, natomiast zaproszeni goście opuścili mury naszej szkoły z refleksją i uśmiechem na twarzy.

JC, IO, KS, AB, MN Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

„Bridges of digital content between nations” – wizyta w Bułgarii

W dniach 14-18.11.2011r. uczennice naszej szkoły Klaudia Połczyk i Sylwia Podwysocka wraz z nauczycielką języka angielskiego Beatą Barna-Dimitriu przebywały w stolicy Bułgarii, biorąc udział w kolejnym etapie realizacji programu Comenius „ Bridges Between Nations”. W poniedziałek rano wyleciały samolotem z warszawskiego lotniska im. F. Chopina rozpoczynając czterodniową wizytę w Sofii. Uczennice zakwaterowane zostały u bułgarskich rodzin co dało im możliwość nawiązywania bliższych, międzynarodowych kontaktów i doskonalenia umiejętności językowych. Program wizyty rozpoczął się uroczystą galą powitalną wszystkich uczestników projektu Comenius z Turcji, Rumunii, Polski, Słowenii i Bułgarii. Po oficjalnej części zaczęły się prace nad analizą tematu spotkania „Charity”. Przedstawiono, przygotowane przez wszystkie kraje uczestniczące, prezentacje i filmy dotyczące zaangażowania w charytatywność w ich szkołach. Po skończonej pracy i dyskusjach rozpoczęły się przygotowane przez bułgarskich uczniów warsztaty orgiami i sztuki samoobrony. Wieczorem uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu na jednym z największych lodowisk w Bułgarii, wymieniając się kontaktami i ciesząc się możliwością spędzania czasu w międzynarodowym towarzystwie. W środę cała grupa gości w towarzystwie bułgarskich nauczycieli i uczniów miała możliwość zwiedzić drugie co do wielkości miasto Bułgarii – Plovdiv. Przewodnikami po zabytkach i ruinach rzymskiego miasta byli tamtejsi uczniowie. Czwartek rozpoczął się wycieczką po najważniejszych obiektach miasta stołecznego. Uczniowie wraz z ich nauczycielami mieli możliwość zwiedzenia miasta i uczestniczenia w uroczystości zmiany warty przed Pałacem Prezydenckim. Po wycieczce, wszyscy wybrali się na zakupy do największego centrum handlowego w Sofii- Sofia Mall. Wieczorem natomiast odbyła się uroczysta gala pożegnalna w restauracji Panorama, podczas której wręczono wszystkim przybyłym certyfikaty uczestnictwa w kolejnym etapie programu Comenius. Wymieniono się również przywiezionymi podarunkami i rozpoczęto biesiadę przy tradycyjnej muzyce bułgarskiej. Na zakończenie , uczniowie wysłali „światełko do nieba” żegnając się ze wszystkimi i wymieniając się życzliwościami i uściskami. Następnego dnia rano- tj w piątek 18.11.2011 uczennice wraz z nauczycielką odleciały z lotniska w Sofii do Warszawy, kończąc tym samym 5- dniową wizytę w Bułgarii.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Realizacja projektów międzynarodowych w Zespole Szkół

W roku szkolnym 2011/12 w Zespole Szkół w Górze realizowane są dwa projekty Leonardo da Vinci oraz wielopartnerski projekt Comenius pt. „Bridges of digital content between nations” W ramach realizacji tego ostatniego przedstawiciele ZS w Górze pani dyrektor Teresa Frączkiewicz oraz koordynator projektu Katarzyna Staniszewska uczestniczyły w dniach 05-09.03 w spotkaniu z przedstawicielami szkół partnerskich z Turcji, Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Spotkanie miało miejsce w miejscowości Sipote, Rumunia. Po oficjalnej części zaczęły się prace nad tematem spotkania „Extra school activities”. Przedstawiono, przygotowane przez naszych partnerów prezentacje, filmy i plakaty dotyczące zajęć pozaszkolnych w ich szkołach. Po skończonej pracy i dyskusjach mieliśmy przyjemność spotkania się z burmistrzem oraz uczestniczenia w części artystycznej przygotowanej przez lokalną społeczność także zwiedzenia wschodniej Rumunii.

W dniach 11-15 czerwca 2012 roku dyrektor Zespołu Szkół w Górze, mgr inż. Teresa Frąckiewicz oraz koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska uczestniczyły w spotkaniu szkół biorących udział w projekcie Comenius pt.: „Bridges of digital content between nations” które odbyło się w Konii, Turcja. Tematem wiodącym spotkania był „Justice in education”, podczas spotkania roboczego przedstawiciele każdej ze szkół przedstawili przygotowane przez siebie materiały (wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej http://digitalbridges.tk/). Następnie dokonano podsumowania prac nad projektem, wspólnie sporządzono część A raportu końcowego (wspólną dla wszystkich zaangażowanych stron) oraz omówiono plany współpracy w przyszłości.
Popołudniami mieliśmy okazję zwiedzić starożytne miasto Konya, odwiedzić słynną Kapadocję oraz poznawać turecką kulturę, sztukę oraz historię. W ostatnim dniu pobytu miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów oraz oficjalne pożegnanie.
Uczestniczenie w projekcie poszerzyło horyzonty z zakresu technologii ITC, przyczyniło się do zwalczania rasizmu oraz nauczycielom, rodzicom oraz uczniom w byciu bardziej otwartym na różnice kulturowe i religijne. Podsumowując, projekt wywarł olbrzymi wpływ na szkolną społeczność, umożliwił przełamanie barier językowych oraz nawiązanie przyjaźni z ludźmi z innych państw, a co najważniejsze poprzez zmianę stereotypowych wyobrażeń przyczynił się do zwalczania rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii.
Podsumowując:

 • Podczas trwania projektu odbyło się pięć spotkań związanych z realizacją zadań związanych z projektem
 • Założono, administrowaną przez ZS w Górze, międzynarodową stronę internetową projektu
 • Założono 12 mobilności dla nauczycieli i 12 mobilności uczniów, wszystkie zostały zrealizowane
 • Wszyscy uczestnicy dostali Certyfikat – dokument poświadczający uczestnictwo w projekcie
 • Wszystkie informacje dot. projektu były na bieżąco umieszczane na szkolnej stronie internetowej w zakładce programy unijne
 • Wszystkie produkty projektu zostały umieszczone w bazie EST i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych
 • Realizowany przez nas projekt Comenius pt.: „Bridges of digital content between nations” został zgłoszony jako przykład tzw. dobrych praktyk.

Katarzyna Staniszewska