Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET

W roku szkolnym 2013/14 rozpocznie się kolejna edycja projektu LdV IVT pt.:” Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”. W ramach realizacji projektu uczniowie klas III THT, II THT, IITI oraz III TE/TH odbędą 3-tygodniowe praktyki w Bad Freinewalde, Niemcy. Nabór na praktyki rozpocznie się w październiku 2013. Praktyki będą realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Praktyki zagraniczne będą miały miejsce w firmach niemieckich, a partnerem pośredniczącym jest nasz długoletni partner, firma VFBQ. Praktyki będą zrealizowane w dwóch fazach tzn. w kwietniu oraz październiku 2014 roku. W pierwszej fazie wezmą udział uczniowie klasy III technikum w zawodach technik hotelarz, technik ekonomista i handlowiec. W październiku na praktyki wyjada uczniowie klasy III w zawodach technik informatyk oraz hotelarz. Praktyki uczniów będą poprzedzone przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym.

„Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”
Numer projektu:  2013-1-PL1-LEO01-37848

Projekt systemowy “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki.

W roku szkolnym 2013/14 w Zespole Szkół w Górze rozpocznie się realizacja kolejnej edycji projektu praktyk i staży zawodowych ( IVT ) pt.: „Staże zagraniczne oceniane zgodnie z systemem ECVET”, realizowanego w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu uczniowie klas technikum ekonomicznego, handlowego, hotelarskiego i informatycznego odbędą trzytygodniowe praktyki zawodowe w Bad Freinewalde, Niemcy.
Projekt ten jest kolejnym sukcesem ZS w Górze – mówi dyrektor szkoły mgr Ewa Gano. Od 2002 roku w naszej placówce realizowane są projekty unijne, min. Comenius-Socrates, Comenius, LdV Mobility oraz LdV Partnerships. Udział w projektach w znaczny sposób przyczynił się do poszerzenia kompetencji zawodowych i językowych zarówno wśród partycypujących w nich nauczycieli jak i uczniów. Aktualnie w ZS w Górze oprócz projektu praktyk i staży zagranicznych (IVT), realizowany jest LdV Partnerships pt.: „Methodology In m-learning and e-learning”, w ramach którego nauczyciele ZS w Górze we współpracy z nauczycielami szkół średnich z Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Holandii i uniwersytetu w Uppsali, Szwecja realizują zadania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem e-learningu i m-learningu w nauczaniu w szkołach zawodowych.

Zasady ogólne rekrutacji na praktyki zawodowe uczniów technikum

Zespołu Szkół w Górze

odbywających się w ramach projektu pt. „Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz selekcji uczniów klas II i III technikum o profilach zgodnych z założeniami projektu pn. ,,Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.
 • Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra.
 • Dyrektor Szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektów ustali i poda do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły zakres i podział zadań związanych z rekrutacją i selekcją uczniów oraz harmonogram przebiegu rekrutacji.
 • W projekcie weźmie udział 40 uczniów. Wyjazdy odbędą się w 2 fazach, po 20 osób każda.
 • Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są u koordynatora projektu oraz u wychowawców klas.

Celem Projektu jest:

 • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego
 • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych
 • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów
 • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
 • zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych

 § 2

Do Projektu może przystąpić uczeń spełniający następujące kryteria:

 • O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze z klas II i III technikum informatycznego, ekonomicznego, handlowego i hotelarskiego, którzy wcześniej nie uczestniczyli w projektach mobilności, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

Kryteria selekcji

 • dobór będzie dotyczył uczniów techników (uczniowie klas II i III technikum) o profilach zgodnych z odbywanymi praktykami
 • preferowana dobra znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna w obu językach)
 • wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja, (psychotest)
 • zaangażowanie w życiu klasy i szkoły
 •  Wyniki uzyskane przez uczniów, które przeliczane będą na punkty. Zastosujemy następujący system punktowania

Maksymalna liczba punktów 75:

– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. angielskiego
– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. angielskiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 10 pkt. średnia powyżej 4,0 z przedmiotów zawodowych
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów zawodowych
– 10 pkt. za średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów ogólnokształcących
– 5 pkt. za zachowanie wzorowe
– 3 pkt. za zachowanie wyróżniające
– 10 pkt. za zdobycie maksymalnej liczby punktów w psychoteście
– 5 pkt. za zdobycie 70% punktów w psychoteście
– 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska
– 10 pkt. za udział w konkursach i olimpiadach

§ 4

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:

 • sporządzi zbiorczy protokół dla danego technikum
 • ogłosi listę rankingową kandydatów
 • podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
 • zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

 KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele języków obcych, szkolny doradca zawodowy, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych klas.
 2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6

 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne dla uczniów danego profilu, koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem Szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

W dniu 22 kwietnia 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół w Górze, kształcący się w zawodzie technik hotelarz, ekonomista i handlowiec wraz z opiekunami wyjechali na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do miejscowości Bad Freinewalde, Niemcy. Realizacja praktyk odbywa się w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym założeniem praktyk jest szkolenie i zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz poznanie ciekawych metod i innowacji dotyczących wykonywanego w przyszłości zawodu. Udział uczniów w praktykach zagranicznych przyczyni się do zwiększenia innowacyjności kształcenia zawodowego oraz podniesienia poziomu ich kwalifikacji zawodowych, co w dalszej perspektywie będzie sprzyjać wzrostowi poziomu kształcenia oraz szans absolwentów ZS w Górze na europejskim rynku pracy. Kolejnym, niezwykle ważnym aspektem praktyk realizowanych za granicą jest również poznawanie dziedzictwa kulturowego wspólnej Europy, dodaje dyrektor Zespołu Szkół w Górze mgr Ewa Gano, dlatego też nasi uczniowie w weekendy będą uczestniczyć w wycieczkach w celu poznania regionu pod względem atrakcyjności turystycznej. Ponadto, na podstawie obserwacji wcześniej zrealizowanych projektów stwierdzamy, że uczestniczenie w tego rodzaju przedsięwzięciach przyczynia się do nie tylko zawodowego ale także osobistego rozwoju uczniów. Natomiast bezpośredni kontakt z inną kulturą przyczynia się do likwidacji uprzedzeń i stereotypów narodowych.

Uczestnicy – grupa
hotelarzy
Uczestnicy – grupa handlowcówUczestnicy – grupa ekonomistów
1. Aleksandra Komoniewska
2. Aleksandra Grzybowska
1. Katarzyna Dorosz
2. Jowita Rusin
3. Błażej Wielochowski
4. Estera Przeworska
5. Natalia Majek
6. Klaudia Borowska
7. Dominika Przybylska
1. Krystyna Wielebska
2. Małgorzata Anczarowska
3. Paulina Tomasik
4. Patrycja Klimaszewska
5. Joanna Biernacka
6. Monika Jurków
7. Patrycja Konieczna
8. Natalia Chalecka
9. Janusz Gajowczyk 

Verein zur Förderung von
Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V.

ZAKŁADY LOGISTYCZNE

PRINT&COPY SERVICE GMBH
Wriezener Str. 31
16259 Bad Freienwalde

KAFI Hartmut
Fieleke Ostender Höhen
5 16225 Eberswalde

Freilichtmuseum Altranft
Am Anger 27
16259 Bad Freienwalde OT Altranft

Stolzenhagener Dienstleistungs- & Logistik GmbH
Mühlenstrasse 9b
15306 Seelow

Max Bahr Markt
Kupferhammer Weg 9
16225 Eberswalde

Praktiker Baumarkt Finowfurt
An der B167
16244 Finowfurt

Barnimer Busgesellschaft mbH
Poratzstr. 68
16255 Eberswalde

ZAKŁADY OFERUJĄCE USŁUGI GASTRONOMICZNO – HOTELARSKIE

Hotel “Villa Fontane” Mon Choix Waldgaststatte
Fontaneweg 4
16259 Falkenberg/Mark

La Fontane Pizzeria
Weinberstrasse 19
16259 Bad Freienwalde

Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde
Gesundbrunnenstrasse 33
16259 Bad Freienwalde

Schlosscafe
Am Anger 27
16259 Bad Freienwalde OT Altranft

Spielbau e.V. Bad Freienwalde
Sonnenburger Str. 3 b
16259 Bad Freienwalde

Hotel-Restaurant “Zum Löwen”
Königstraße 41
16259 Bad Freienwalde

Verein zur Förderung von
Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Spielbau e.V. Bad Freienwalde
Sonnenburger Str. 3b
16259 Bad Freienwalde

Hotel Eduardshof
Eduardshof 8
16259 Bad Freienwalde

ZAKŁADY MECHANICZNO – BUDOWLANE

Freienwalderstr. 3, OT Neuenhagen N&R Bau GmbH
Goethestrase 1
16259 Bad Freienwalde

Elektroinstallation Szabo
Wendtshof 7
16259 Bad Freienwalde

Stolzenhagener Dienstleistungs- & Logistik GmbH
Mühlenstrasse 9b
15306 Seelow

Transporte und Holzverarbeitung
Berlinerstr. 40
16259 Bad Freienwalde

Fögele Handel & Vermietung
16259 Bad Freienwalde

Verein zur Förderung von
Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

MMS Maschinenbau & Metallbauservice GmbH
Schamottering 9
16259 Bad Freienwalde

Galabau Smolinski
Gartenstr. 5
16259 Bad Freienwalde

Barnimer Busgesellschaft mbH
Poratzstr. 68
16255 Eberswalde
Gemeinnutziges Informations, Bildungs und Begegnugszentrum im VFBQ
Wasserstr. 32
16259 Bad Freienwalde

BE PE Service Garten-Haus-Hof
Berlinerstr. 20, 16259 Höhenland

Köppen&Schade, Berlinerstr. 69
16248 Oderberg

Mo-Bau Service, Wasserstr. 32
16259 Bad Freienwalde

ZAKŁADY INFORMATYCZNE

People Connection,
Freienwalderstr. 11
16259 Wriezen

Büro 2002, Königstraβe 4
16259 Bad Freienwalde
Verein zur Förderung von
Beschäftigung und Qualifizierung
Bad Freienwalde e.V.

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

GIBZ , Wasserstr. 18
16259 Bad Freienwalde

VFBQ
Am Weidendamm 1
16259 Bad Freienwalde

Förderverein Binenschifffahrts-Museum Oderberg e.V.
Hermann-Seidel-Straβe 44
16248 Oderberg

STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ I SZKOLĄCYCH ZAWODOWO

Projekt „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”
Praktyki są realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. Projekt systemowy “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Celem głównym projektu to zwiększenie mobilności 12300 osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie  500 projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku. Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim:dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy;poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych (IVT) to wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

II. Projekt „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

 • Cele i strategia projektu

Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom praktyk realizację założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Uczestnicy praktyk – przyszli pracownicy obiektów hotelarskich, zakładów z branży informatycznej, ekonomicznej i handlowej będą mieli szansę rozwijania niezbędnych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz następujących kompetencji kluczowych: zdolności interpersonalne, przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie z problemami i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ponadto, podnoszenie kwalifikacji odbywać się będzie w specyficznych okolicznościach – w zetknięciu z inną kulturą, językiem obcym i nowymi warunkami pracy. Poza tym uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze z wymaganiami zawodowymi na europejskim rynku pracy, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania organizacji przyjmującej.
Dzięki temu zostanie osiągnięty cel nadania kształceniu uczestników praktyk wymiaru europejskiego, poszerzenia ich horyzontów intelektualnych, kulturalnych i socjalnych oraz zachęcenia do bezustannego kształcenia się w celu podnoszenia swojej wartości i atrakcyjności na rynku pracy.

 • Podstawowe cele projektu

1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia Unii Europejskiej,
2. Konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką,
3. Poznanie obowiązujących procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
4. Poznanie kultury, historii, geografii i obyczajów regionu Brandenburgia, Niemcy.

 • Cele szczegółowe

1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi i współdziałania w grupie,
2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i posługiwania zawodowym i ogólnym językiem niemieckim i angielskim,
3. Kreowanie u uczniów kreatywnych i mobilnych postaw,
4. Uzmysłowienie uczniom faktu, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie.
5. Otwarcie na innowacyjność i potrzeby regionalnego rynku pracy poprzez upowszechnianie doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu,
6. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Górze Śląskiej.

Rozwój zawodowy:

1. Wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programach nauczania,
2. Wykorzystanie nabytych wiadomości teoretycznych w praktyce oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie wybranego kierunku,
3. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz posługiwanie się programami użytkowymi stosowanymi w firmach o różnym profilu działania podczas świadczenia usług dla ludności.

Rozwój osobisty:

1. Wykształcenie odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, dobrej organizacji, asertywności w nowych warunkach,
2. Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia mobilności na rynku pracy.

Kompetencje międzykulturowe i językowe:

1. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej,
2. Poprawa i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych i pozyskiwanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych,
3. Praktyczne wykorzystanie języka branżowego: angielskiego i niemieckiego na miejscu pracy,
4. Poznanie kompetencji pracowniczej, społecznej i językowej wymaganej na niemieckim rynku pracy.

III. Partnerzy projektu

1. Zespół Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze – organizacja wysyłająca.
2. Bad Freienwalde VFBQ – “Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung” (zarejestrowane stowarzyszenie popierania zatrudnienia i kwalifikowania do pracy). Stowarzyszenie działa w regionie Eberswalde i Bad Freienwalde. Stowarzyszenie prowadzi dużą ilość projektów popierania pracy i uczenia się na całe życie, korzystając z szerokiej sieci partnerów gospodarczych, komunalnego zarządzania oraz kształcenia. Przez te dobre kontakty projekty są wysokiej jakości. Główną treścią projektów jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Istotą jest popieranie pracy w kooperacji z niemieckimi i polskimi urzędami pracy.Dla różnych grup celowych są przeprowadzone projekty kształcenia uczenia się na całe życie.

IV. Zasady rekrutacji i kryteria naboru

Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem określającym kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Górze.

V. Przygotowanie do stażu

1. Przygotowanie językowe: język niemiecki i angielski oraz uczestniczenie w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym zapewni uczniom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckich firmach oraz wzbogaci słownictwo z zakresu języka zawodowego.
2. Podpisanie przed wyjazdem umowy stażu i innych niezbędnych dokumentów.
3. Zebrania informacyjne dla uczestników praktyk oraz ich rodziców.

VI. Zadania uczniów w trakcie i po stażu

Uczniowie zakwalifikowani udziału w zagranicznych praktykach zawodowych powinni dołożyć wszelkich starań, aby program stażu został zrealizowany w całości, codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny na koniec stażu, przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie oraz sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyk. Po zakończeniu stażu każdy uczeń jest zobowiązany wypełnić raport Rap4Leo. Każdy uczestnik stażu otrzyma login i hasło do programu Rap4Leo (http://pl.rap4leo.org/) – po zalogowaniu się należy wypełnić raport, zapisać go, wydrukować, podpisać i dostarczyć koordynatorom projektu.