Zasady ogólne rekrutacji na praktyki zawodowe uczniów technikum

Zespołu Szkół w Górze

odbywających się w ramach projektu pt. „Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 • Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz selekcji uczniów klas II i III technikum o profilach zgodnych z założeniami projektu pn. ,,Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.
 • Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra.
 • Dyrektor Szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektów ustali i poda do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły zakres i podział zadań związanych z rekrutacją i selekcją uczniów oraz harmonogram przebiegu rekrutacji.
 • W projekcie weźmie udział 40 uczniów. Wyjazdy odbędą się w 2 fazach, po 20 osób każda.
 • Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są u koordynatora projektu oraz u wychowawców klas.

Celem Projektu jest:

 • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego
 • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych
 • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów
 • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
 • zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych

 § 2

Do Projektu może przystąpić uczeń spełniający następujące kryteria:

 • O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze z klas II i III technikum informatycznego, ekonomicznego, handlowego i hotelarskiego, którzy wcześniej nie uczestniczyli w projektach mobilności, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

Kryteria selekcji

 • dobór będzie dotyczył uczniów techników (uczniowie klas II i III technikum) o profilach zgodnych z odbywanymi praktykami
 • preferowana dobra znajomość j. angielskiego i j. niemieckiego (rozmowa kwalifikacyjna w obu językach)
 • wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja, (psychotest)
 • zaangażowanie w życiu klasy i szkoły
 •  Wyniki uzyskane przez uczniów, które przeliczane będą na punkty. Zastosujemy następujący system punktowania

Maksymalna liczba punktów 75:

– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. angielskiego
– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. angielskiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 10 pkt. średnia powyżej 4,0 z przedmiotów zawodowych
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów zawodowych
– 10 pkt. za średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów ogólnokształcących
– 5 pkt. za zachowanie wzorowe
– 3 pkt. za zachowanie wyróżniające
– 10 pkt. za zdobycie maksymalnej liczby punktów w psychoteście
– 5 pkt. za zdobycie 70% punktów w psychoteście
– 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska
– 10 pkt. za udział w konkursach i olimpiadach

§ 4

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:

 • sporządzi zbiorczy protokół dla danego technikum
 • ogłosi listę rankingową kandydatów
 • podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
 • zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

 KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele języków obcych, szkolny doradca zawodowy, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych klas.
 2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6

 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne dla uczniów danego profilu, koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem Szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE

Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze prowadzi nabór uczniów technikum w zawodach technik informatyk i technik hotelarz na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech (wyjazd w październiku 2014 r.).
Praktyki są organizowane w ramach projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach w mieście Bad Freinewalde. W trakcie praktyk uczniowie, oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznają zwyczaje i kulturę niemiecką.
Uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę przedstawicieli niemieckiej firmy pośredniczącej Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Organizatorzy opłacają ubezpieczenie, przejazd i zapewniają naukę języka angielskiego i niemieckiego (także zawodowego) przed wyjazdem i w trakcie praktyk.

Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje dokumenty koordynator projektu Katarzyna Staniszewska, tel.655432660, 605828489

STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
DLA OSÓB KSZTAŁCĄCYCH SIĘ I SZKOLĄCYCH ZAWODOWO

Projekt „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”
Praktyki są realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

I. Projekt systemowy “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Celem głównym projektu to zwiększenie mobilności 12300 osób kształcących się i szkolących zawodowo na europejskim rynku pracy poprzez dofinansowanie  500 projektów mobilności programu LdV z list rezerwowych akcji IVT (Placements for People in Initial Vocational Training) konkursu 2012 i 2013 do sierpnia 2015 roku. Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępności szkół/instytucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo do 2015 roku.

Oczekiwane efekty to przede wszystkim:dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się (jakim są staże i praktyki zagraniczne); zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy;poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży.

Cele projektów praktyk i staży zawodowych (IVT) to wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty. Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.

II. Projekt „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

 • Cele i strategia projektu

Projekt ma na celu umożliwienie uczestnikom praktyk realizację założeń kształcenia praktycznego w warunkach międzynarodowych. Uczestnicy praktyk – przyszli pracownicy obiektów hotelarskich, zakładów z branży informatycznej, ekonomicznej i handlowej będą mieli szansę rozwijania niezbędnych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz następujących kompetencji kluczowych: zdolności interpersonalne, przedsiębiorczość, umiejętność radzenia sobie z problemami i wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ponadto, podnoszenie kwalifikacji odbywać się będzie w specyficznych okolicznościach – w zetknięciu z inną kulturą, językiem obcym i nowymi warunkami pracy. Poza tym uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze z wymaganiami zawodowymi na europejskim rynku pracy, ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania organizacji przyjmującej.
Dzięki temu zostanie osiągnięty cel nadania kształceniu uczestników praktyk wymiaru europejskiego, poszerzenia ich horyzontów intelektualnych, kulturalnych i socjalnych oraz zachęcenia do bezustannego kształcenia się w celu podnoszenia swojej wartości i atrakcyjności na rynku pracy.

 • Podstawowe cele projektu
 1. Zdobycie kwalifikacji zawodowych, zwiększających szansę zatrudnienia Unii Europejskiej,
 2. Konfrontacja posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego z praktyką,
 3. Poznanie obowiązujących procedur i standardów obowiązujących na europejskim rynku pracy,
 4. Poznanie kultury, historii, geografii i obyczajów regionu Brandenburgia, Niemcy.
 • Cele szczegółowe
 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi i współdziałania w grupie,
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się i posługiwania zawodowym i ogólnym językiem niemieckim i angielskim,
 3. Kreowanie u uczniów kreatywnych i mobilnych postaw,
 4. Uzmysłowienie uczniom faktu, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie.
 5. Otwarcie na innowacyjność i potrzeby regionalnego rynku pracy poprzez upowszechnianie doświadczeń i spostrzeżeń wynikających z realizacji projektu,
 6. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Górze Śląskiej.

Rozwój zawodowy:

 1. Wzbogacenie o wymiar praktyczny celów i treści kształcenia, zawartych w programach nauczania,
 2. Wykorzystanie nabytych wiadomości teoretycznych w praktyce oraz nabycie nowych umiejętności w zakresie wybranego kierunku,
 3. Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz posługiwanie się programami użytkowymi stosowanymi w firmach o różnym profilu działania podczas świadczenia usług dla ludności.

Rozwój osobisty:

 1. Wykształcenie odpowiedzialności, samodzielności w podejmowaniu decyzji, dobrej organizacji, asertywności w nowych warunkach,
 2. Wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego i nabywania nowych umiejętności, niezbędnych dla zapewnienia mobilności na rynku pracy.

Kompetencje międzykulturowe i językowe:

 1. Integracja z nowym środowiskiem, wykształcenie poczucia przynależności do społeczności europejskiej,
 2. Poprawa i doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych i pozyskiwanie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych,
 3. Praktyczne wykorzystanie języka branżowego: angielskiego i niemieckiego na miejscu pracy,
 4. Poznanie kompetencji pracowniczej, społecznej i językowej wymaganej na niemieckim rynku pracy.

III. Partnerzy projektu

 1. Zespół Szkół im gen. S. Kaliskiego w Górze – organizacja wysyłająca.
 2. Bad Freienwalde VFBQ – “Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung” (zarejestrowane stowarzyszenie popierania zatrudnienia i kwalifikowania do pracy). Stowarzyszenie działa w regionie Eberswalde i Bad Freienwalde. Stowarzyszenie prowadzi dużą ilość projektów popierania pracy i uczenia się na całe życie, korzystając z szerokiej sieci partnerów gospodarczych, komunalnego zarządzania oraz kształcenia. Przez te dobre kontakty projekty są wysokiej jakości. Główną treścią projektów jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Istotą jest popieranie pracy w kooperacji z niemieckimi i polskimi urzędami pracy.Dla różnych grup celowych są przeprowadzone projekty kształcenia uczenia się na całe życie.

IV. Zasady rekrutacji i kryteria naboru

Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem określającym kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Górze.

V. Przygotowanie do stażu

 1. Przygotowanie językowe: język niemiecki i angielski oraz uczestniczenie w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym zapewni uczniom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w niemieckich firmach oraz wzbogaci słownictwo z zakresu języka zawodowego.
 2. Podpisanie przed wyjazdem umowy stażu i innych niezbędnych dokumentów.
 3. Zebrania informacyjne dla uczestników praktyk oraz ich rodziców.

VI. Zadania uczniów w trakcie i po stażu

Uczniowie zakwalifikowani udziału w zagranicznych praktykach zawodowych powinni dołożyć wszelkich starań, aby program stażu został zrealizowany w całości, codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny na koniec stażu, przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie oraz sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyk. Po zakończeniu stażu każdy uczeń jest zobowiązany wypełnić raport Rap4Leo. Każdy uczestnik stażu otrzyma login i hasło do programu Rap4Leo (http://pl.rap4leo.org/) – po zalogowaniu się należy wypełnić raport, zapisać go, wydrukować, podpisać i dostarczyć koordynatorom projektu.

„Rola systemu ECVET w rozwoju jakości kształcenia zawodowego w Polsce”

– konferencja o takiej tematyce odbyła się dnia 11 grudnia 2014 r. w Warszawie, w której uczestniczyli Pan Dariusz Lisiecki oraz pani Katarzyna Staniszewska reprezentujący Zespół Szkół w Górze. Tematem przewodnim konferencji były rozwiązania dotyczące ujednoliconego kształcenia zawodowego w UE oraz związane z tym zagadnieniem kwestie dotyczące kształcenia zawodowego, dualnego systemu kształcenia oraz wdrożenie wspólnych rozwiązań w zakresie doradztwa zawodowego na terenie UE.

Swoje doświadczenia i wiedzę merytoryczną przedstawili przedstawiciele z MEN, pracodawcy skupieni w konfederacji Lewiatan oraz eksperci z zakresu wdrażania systemy ECVET. Uczestnicy dyskursu zastanawiali się, jak podnieść rangę kształcenia zawodowego w Polsce, podkreślając, iż bez partnerstwa instytucji szkolących i biznesu nie ma szans na sukces w procesie zmian w edukacji w kształceniu zawodowym. Ocena ta stanowi bardzo ważką uwagę co do kierunku dalszych prac związanych z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego w Polsce.
Druga część konferencji była poświęcona tematyce dotyczącej wspierającej roli ECVET w zapewnieniu jakości mobilności edukacyjnej. W tej części udział wzięła jako prelegent pani Katarzyna Staniszewska. Pani Staniszewska miała okazję podzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie wdrażania systemu ECVET w realizowane projekty unijne, a także wzięła udział w dyskusji na ten temat.
Pani Katarzyna Staniszewska od wielu lat jest koordynatorem projektów unijnych w naszej szkole – mówi dyrektor Zespołu Szkół – Ewa Gano. Udział pani Staniszewskiej w konferencji tej rangi uważamy jako szczególnego rodzaju wyróżnienie oraz docenienie jej wiedzy i doświadczenia.
Aktualnie realizujemy jako jedyna placówka w powiecie górowskim, program Erasmus +. W ramach programu 40 osobowa grupa młodzieży odbędzie praktyki zawodowe we Włoszech, a 12-osobowa grupa nauczycieli wyjedzie na kurs dotyczący innowacji w nauczaniu przedmiotów zawodowych do Hiszpanii. Nasze plany na rok 2015 również są związane z realizacją kolejnych projektów unijnych – dodaje koordynator projektów unijnych Katarzyna Staniszewska.

Wystawa „Projekty realizowane w Zespole Szkół w Górze”

W dniach 20.10.2014 – 3.11.2014 w holu Biblioteki Pedagogicznej w Górze można obejrzeć wystawę dokumentującą projekty realizowane w Zespole Szkół w Górze.
Wystawa była wcześniej eksponowana w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (03.2014r.) Tematem ekspozycji, złożonej z 9 plansz, są następujące projekty realizowane od roku 2002 do chwili obecnej:

Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET
Leonardo da Vinci
Sokrates Comenius
Comenius
LdV Partnerships
Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego na Dolnym Śląsku
Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET

Wystawę przygotowały Ewa Orzechowska-Świątek i Małgorzata Podolecka, pracownicy biblioteki Zespołu Szkół.

Uczniowie Zespołu Szkół w Górze na praktykach zawodowych w Niemczech

Dnia 06 października 20 – osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze wraz z opiekunami, wyjechała do Niemiec. Uczniowie klas III technikum w zawodach: technik hotelarz i technik informatyk będą odbywać 3-tygodniowe praktyki zawodowe w ramach realizowanego przez ZS w Górze projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”.

Realizacja praktyk odbywa się w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W tym roku szkolnym uczniowie odbywają praktyki w niemieckich hotelach i przedsiębiorstwach. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy w Niemczech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języka niemieckiego oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Brandenburgia. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę Niemiec – Berlin, zobaczą miasto pałaców i ogrodów – Poczdam, wezmą udział w pieszym rajdzie po okolicznych wzgórzach oraz spędzą czas wolny na kręgielni lub basenie. Ponadto, dla naszej młodzieży zaplanowano kilka wycieczek zawodoznawczych do hoteli oraz zakładów komputerowych w Berlinie.
Wyjazd do Niemiec poprzedziło intensywne przygotowanie uczniów pod względem językowym oraz kulturowo-pedagogicznym. Muszę przyznać, że uczniowie pozytywnie mnie rozczarowali, dodaje koordynator projektu Katarzyna Staniszewska. Młodzież uczęszczała na zajęcia podczas wakacji oraz w soboty i solidnie przykładała się do nauki języków obcych.
Zdobyta wiedza praktyczna ułatwi uczniom zdanie egzaminów zawodowych w przyszłym roku jak również pomoże im w przełamaniu barier językowych i kulturowych. Kolejny, realizowany przez naszą szkołę projekt unijny świadczy o tym, że główne działania szkoły jako placówki edukacyjnej skupione są na zapewnieniu młodzieży wszechstronnego wykształcenia oraz przygotowaniu uczniów do zadań, jakie będą podejmować w przyszłości.

NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE

Zespół Szkół im. gen. S. Kaliskiego w Górze prowadzi nabór uczniów technikum w zawodach technik informatyk i technik hotelarz na trzytygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech (wyjazd w październiku 2014 r.). Praktyki są organizowane w ramach projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET” będącym projektem systemowym “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanym w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach w mieście Bad Freinewalde. W trakcie praktyk uczniowie, oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznają zwyczaje i kulturę niemiecką. Uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę przedstawicieli niemieckiej firmy pośredniczącej Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. Organizatorzy opłacają ubezpieczenie, przejazd i zapewniają naukę języka angielskiego i niemieckiego (także zawodowego) przed wyjazdem i w trakcie praktyk.

Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje dokumenty koordynator projektu Katarzyna Staniszewska, tel.655432660, 605828489

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja projektów Leonardo Partneships oraz projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.

W dniach od 28 do 31 maja 2014 r. roku dyrektor Zespołu Szkół w Górze Ewa Gano oraz koordynatorzy projektu pani Katarzyna Staniszewska i pani Teresa Frączkiewicz wzięły udział w wizycie podsumowującej dwuletni okres realizacji projektu. Miejscem spotkania wszystkich zaangażowanych w projekt szkół była Sewilla, Hiszpania. Wizyta miała miejsce w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Leonardo Partneships: „ M-learning and other good practices in ICT teaching”. Program wizyty obejmował omówienie dotychczasowych zadań realizowanych w ramach projektu, wymianę doświadczeń dotyczących EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacyjne, obejmujące proces uczenia się przez całe życie). Dokonano także podsumowania dotychczasowych dokonań każdej ze szkół partnerskich oraz omówienia zadań wynikających z sporządzenia raportu końcowego projektu jak również umieszczenia informacji dotyczących postępów i rezultatów projektu w Europejskiej Bazie Produktów EST. Podczas wizyty mieliśmy także okazję, oprowadzani przez uczniów, zwiedzić szkołę naszych gospodarzy tj. IES Hermanos Machado oraz zapoznać się z hiszpańskim systemem edukacyjnym w praktyce poprzez udział w niektórych lekcjach. W kolejnych dniach mieliśmy okazję szansę zobaczyć wyposażenie warsztatów min. pracowni chemicznej, biologicznej oraz komputerowej.

Ostatniego dnia nasi gospodarze pokazali nam zabytkowe centrum miasta, łącznie z jego najstarszą częścią Triana oraz mieliśmy niebagatelną szansę na zapoznanie się z kulturą Andaluzji i zobaczenia oryginalnego wykonania Flamenco.

Realizacja obszernego programu wizyty podsumowującej w Sewilli przebiegała bardzo sprawnie oraz przyczyniła się do osiągnięcia głównego celu wizyty, a mianowicie do zawiązania trwałego partnerstwa pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w projekcie szkołami oraz podsumowania stopnia realizacji.

Projekty unijne umożliwiają szkołom oraz pracodawcom z różnych krajów współpracę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szeroko pojętą wymianę doświadczeń zawodowych między pracodawcami i nauczycielami przedmiotów zawodowych. W dniu 13 maja 2014 r. praktyki zawodowe w Niemczech zakończyli uczniowie klas III Technikum Ekonomicznego, Handlowego i Hotelarskiego. Praktyki odbywały się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie mieli okazję odbycia praktyk zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach i firmach zgodnych z kierunkiem ich kształcenia, w mieście Bad Freinewalde. W trakcie praktyk, uczniowie oprócz zdobywania umiejętności praktycznych, doskonalili swoje umiejętności językowe oraz poznali zwyczaje i kulturę niemiecką.

Niemieccy pracodawcy są zadowoleni z pracy naszej młodzieży i wyrazili chęć na kontynuowanie. Jednocześnie warto nadmienić, że młodzież z klas III technik informatyk oraz technik hotelarstwa weźmie udział w praktykach zagranicznych w październiku 2014.

 Wystawa w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Dnia 21.03.2014 pracownicy biblioteki, Mirosława Pawlicka-Pacyga oraz Małgorzata Podolecka wykonali wystawę w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. To już trzecia z kolei prezentacja promująca naszą szkołę wyeksponowana w tym miejscu przez bibliotekarzy ZS.
Tematem ekspozycji są projekty realizowane w naszej szkole.
Zaprezentowano następujące plansze tematyczne:
1. Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET
2. Leonardo da Vinci
3. Sokrates Comenius
4.Comenius
5. LdV Partnerships
6. Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego na Dolnym Śląsku
Wystawę będzie można obejrzeć w dniach 21.03.-11.04.2014r.

 „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

Kontynuując tradycję realizowania zagranicznych praktyk zawodowych skierowanych do uczniów technikum, aplikowaliśmy do Narodowej Agencji o fundusze w ramach projektów LdV na kolejny rok. Kolejny raz osiągnęliśmy sukces. W roku szkolnym 2013/14 rozpocznie się kolejna edycja projektu LdV IVT pt.: „Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”. W ramach realizacji projektu uczniowie klas III THT, II THT, IITI oraz III TE/TH odbędą 3-tygodniowe praktyki w Bad Freinewalde, Niemcy. Nabór na praktyki rozpocznie się w grudniu 2013. Praktyki będą realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Praktyki zagraniczne będą miały miejsce w firmach niemieckich, a partnerem pośredniczącym będzie nasz długoletni partner, firma VFBQ. Praktyki będą zrealizowane w dwóch fazach tzn. w kwietniu oraz październiku 2014 roku. W pierwszej fazie wezmą udział uczniowie klasy III technikum w zawodach technik hotelarz, technik ekonomista i handlowiec. W październiku 2014 r. na praktyki wyjadą uczniowie klasy III w zawodach technik informatyk oraz hotelarz. Praktyki uczniów będą poprzedzone przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym. Głównym celem realizowanego w naszej szkole projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez zdobycie praktyki i doświadczenia w danych zawodach. Grupę docelową stanowi 40 osób, które przejdą gruntowne szkolenie językowe oraz kulturowe-pedagogiczne.

Na podstawie obserwacji poprzednio realizowanych projektów stwierdzamy, że dzięki uczestniczeniu w tego typu projektach, nasi uczniowie zwiększą swoje szanse na ukończenie nauki zawodu, a następnie znalezienie pracy w Polsce lub za granicą. Różnorodność językowa i kulturowa podczas odbywania praktyk, bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych krajów pozwolą także zmniejszyć lub zlikwidować problem uprzedzeń i stereotypów narodowych. Natomiast, włączenie zagranicznych praktyk zawodowych do oferty edukacyjnej ZS w Górze powoduje wzrost jakości oferowanego kształcenia.

„Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”

W roku szkolnym 2013/14 rozpocznie się kolejna edycja projektu LdV IVT pt.:” Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET”. W ramach realizacji projektu uczniowie klas III THT, II THT, IITI oraz III TE/TH odbędą 3-tygodniowe praktyki w Bad Freinewalde, Niemcy. Nabór na praktyki rozpocznie się w październiku 2013. Praktyki będą realizowane w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji w Warszawie współfinansowanego Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Praktyki zagraniczne będą miały miejsce w firmach niemieckich, a partnerem pośredniczącym jest nasz długoletni partner, firma VFBQ. Praktyki będą zrealizowane w dwóch fazach tzn. w kwietniu oraz październiku 2014 roku. W pierwszej fazie wezmą udział uczniowie klasy III technikum w zawodach technik hotelarz, technik ekonomista i handlowiec. W październiku na praktyki wyjada uczniowie klasy III w zawodach technik informatyk oraz hotelarz. Praktyki uczniów będą poprzedzone przygotowaniem pedagogicznym, kulturowym i językowym.