Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,


z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się,
że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich
szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego
młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania
w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.
Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji
i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót
do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym
opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji
procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także
środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury,
termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy
również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję
informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół
oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia
na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać
negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy
„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację
dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka
krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologicznopedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.
„Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” to kompleksowy projekt, którego
celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i pobudzanie młodych ludzi do rozwijania
swoich zainteresowań. Idea równego dostępu do wiedzy i stwarzania uczniom
jak najlepszych szans do rozwoju – niezależnie od ich miejsca zamieszkania – była także
impulsem do opracowania projektu Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.
Będą to lokalne centra nauki, do których zostaną przeniesione najlepsze doświadczenia
edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Projekt zakłada powstanie takich
placówek w 32 miejscowościach w całej Polsce. Dzięki nim uczniowie będą mogli
uczestniczyć w pasjonujących doświadczeniach, w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę
i poznawać najnowsze osiągnięcia oraz zdobycze nauki blisko swojej szkoły, a także miejsca
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, tel. (22) 52 92 638, sekretariat.minister@mein.gov.pl,
www.mein.gov.pl zamieszkania. Pierwsze pilotażowe Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności zostaną uruchomione jeszcze w tym roku, a kolejne w latach 2022-2023.
Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych
i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września.
W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów,
miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację
patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania
polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.
U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie
się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także
do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele.
Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać
doświadczenie i naukę na przyszłość.
Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując
za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą
Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych
ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia
w dorosłe życie.
Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego
roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach
nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Załącznik: