R E G U L A M I N

korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Plażowa Arena” Zespołu Szkół w Górze 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego Plażowa Arena obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Górze.
 2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, stanowiącym własność Powiatu Górowskiego. Administratorem boiska jest Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze.
 3. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
 4. Boisko czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:45. W dni wolne możliwe jest korzystanie z obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem.
 5. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień, pierwszeństwo do korzystania z boiska mają uczniowie Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej Nr: 1 w Górze, a po godz. 16.00 grupy zorganizowane i mieszkańcy Powiatu Górowskiego.
 6. W okresie wakacyjnym / lipiec i sierpień / boisko czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 – 20:45. W dni wolne możliwe jest korzystanie z obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem.
 7. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji oraz w okresie zimowym.

§ 2

 1. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u kierownika obiektu lub pracownika obiektu odpowiedzialnego za boisko lub na bieżąco po uzgodnieniu z w/w osobą, w przypadku wolnego pola gry.
 2. Pierwszeństwo  korzystania z boisk mają podmioty oraz stowarzyszenia sportowe ujęte w kalendarzu /grafiku/zawodów,  imprez i zajęć sortowych.
 3. Pracownik odpowiedzialny za boisko prowadzi rejestr wykorzystania obiektu.
 4. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych.
 5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
 6. wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
 7. przestawiania bramek, słupków boiskowych i ich regulacji oraz wyciągania mocowań urządzeń sportowych i  linii boiskowych – powyższe czynności wykonuje pracownik obiektu lub wspólnie w jego obecności.
 8. korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych.
 9. wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami na teren obiektu.
 10. Jest możliwość nieodpłatnego wypożyczania  piłek i sprzętu do uprawiania sportów plażowych /siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, tenis plażowy, badminton plażowy i piłki ręcznej plażowej/ u pracownika obiektu.
 11. Do lat 18 można korzystać z boisk tylko pod opieką i odpowiedzialnością osób dorosłych.
 12. Osoby dorosłe /od 18 lat/ korzystają z boisk  na własną odpowiedzialność.
 13. Korzystający z boiska powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał, w przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi, kierownikowi lub dyrektorowi  Zespołu Szkół.