REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GÓRZE

I. Postanowienia ogólne

1. Hala sportowa jest administrowana przez Dyrektora Zespołu Szkół  w Górze.

2. Hala jest otwarta:

 • od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 21.00
 • w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.

3. Na terenie obiektu  sportowego osobą decyzyjną odpowiadającą na co dzień za porządek i przestrzeganie niniejszego regulaminu jest kierownik hali sportowej.

4. Zajęcia lekcyjne WF, sekcji sportowych, klubów sportowych, grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

5. Z hali sportowej nie mogą korzystać:

 • osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Zorganizowane grupy muszą mieć wyznaczonego opiekuna, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Zespołu Szkół w Górze oraz ustala sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.

7. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).

8. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownika hali sportowej.

II. Postanowienia dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych.

1. W godzinach od 8.00– 16.00 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Szkołach Ponadpodstawowych Powiatu Górowskiego oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Górze.

2. W trakcie zajęć wychowania fizycznego uczniowie zobowiązani są do stosowania się do następujących zasad:

 • pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • założenia stroju sportowego i właściwego obuwia sportowego – czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu sportowego, szatni oraz w pomieszczeniach sanitarnych, na  korytarzach i w pomieszczenia sportowych,
 • przekazana do nauczycieli WF na czas trwania zajęć wartościowych przedmiotów np. zegarków, telefonów komórkowych, pieniędzy, itp.,
 • uczniowie zwolnieni z zajęć WF oraz uczniowie nie ćwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela przez cały czas trwania lekcji, w zasięgu jego pola widzenia. Przez cały czas lekcji pozostają pod jego opieką,
 • podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 • zabrania się uczniom regulowania ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą wykonywać tylko pracownicy hali sportowej,
 • osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. W przypadku wyrządzenia szkód przez osoby niepełnoletnie, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie,
 • na terenie obiektu sportowego zabrania się biegania po korytarzach, chodnikach, parkingu itp., oraz narażania siebie i innych na utratę zdrowia i kalectwo,
 • zabrania się wchodzenia na halę sportową, salę gimnastyczną /fitness/ oraz siłownię w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami WF,
 • wszelkie skaleczenia, urazy, kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

3 Obowiązkiem nauczycieli prowadzących zajęcia WF jest:

 • pobranie kluczy do szatni uczniów przed zajęciami i zwrot kluczy po zajęciach do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu,
 • sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw między lekcjami WF i w czasie zajęć WF,
 • sprawdzenie porządku i stanu technicznego pomieszczeń szatni i przyległych pomieszczeń sanitarnych po każdej lekcji, w przypadku zauważonych zniszczeń zawiadomienie pracowników obsługi obiektu sportowego i dyrekcji szkoły,
 • zgłaszanie do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu wszelkich zauważonych niesprawności sprzętu sportowego i uszkodzeń wyposażenia pomieszczeń szatni, sanitarnych i innych,
 • zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach WF z regulaminem hali sportowej,
 • stosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły za nieprzestrzeganie przez uczniów niniejszego regulaminu.

III. Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa dla grup zorganizowanych korzystających z hali sportowej w godzinach popołudniowych lub soboty, czy niedziele.

1. Osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące pomieszczenia i boiska hali sportowej zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem wszystkich uczestników biorących udział w organizowanym wynajmie.

2. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu obiektu sportowego odpowiedzialni są nauczyciele WF prowadzący zajęcia oraz osoby fizyczne i osoby prawne wynajmujące obiekt sportowy, opiekunowie grup.

3. Obowiązkiem osób korzystających z obiektu sportowego jest:

 • pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu sportowego,
 • utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu sportowego, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub opiekuna obiektu z ramienia administratora.

4. Przebywającym na terenie obiektu sportowego nie wolno:

 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
 • wnosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu,
 • wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę koszykową oraz bramkach piłkarskich.
 • biegać po korytarzach, chodnikach, parkingach i narażać siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
 • wspinania się po piłko chwytach zamontowanych na terenie obiektu sportowego,
 • wnoszenia i używania szklanych butelek oraz innych przedmiotów ze szkła.

5. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie) mogą przebywać na hali sportowej jedynie w wyznaczonych miejscach.

6. Zabroniony jest wstęp na halę sportową osobom postronnym i nietrzeźwym.

7. Osoby korzystające z obiektu, osoby prowadzące zajęcia, opiekunowie grup odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu sportowego.

8. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń możliwy jest jedynie za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia, opiekuna grupy.

9. Zabrania się uczestnikom grupy wynajmującej obiekt sportowy regulowania zaworów ogrzewania, używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń
w szafce sterowniczej. Czynności te może wykonywać jedynie opiekun obiektu sportowego.

10. O wszelkiego rodzaju awariach, uszkodzeniach sprzętu należy niezwłocznie powiadomić kierownika hali sportowej lub osobę zastępującą.

11. Opiekun grupy odpowiada za czystość i porządek w szatniach oraz pomieszczeniach sanitarnych obiektu sportowego.

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność taką ponoszą również opiekunowie prawni osób niepełnoletnich.

13. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo obciążenia Wynajmującego kosztami za zniszczony sprzęt lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do wartości odtworzeniowej zniszczonego sprzętu lub wyposażenia.

14. Wszelkie skaleczenia i urazy należy natychmiast zgłaszać opiekunowi grupy, osobie prowadzącej zajęcia. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu pracowników obiektu.

15. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

16. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

17. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna grupy lub pracownika obiektu.

18. Dyrektor Zespołu Szkół  w Górze oraz Kierownik hali sportowej mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

19. Kierownik hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

20. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach i obiekcie sportowym administrator i kierownik hali nie ponoszą odpowiedzialności.

21. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół  w Górze, a w razie zaistniałych zniszczeń lub uszkodzeń postanowienia Kodeksu Cywilnego.