R E G U L A M I N

korzystania z Parku Edukacji Ekologicznej
im. Jana Pawła II
Zespołu Szkół w Górze

Park czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 20:45.

w dni wolne możliwe jest korzystanie z parku i obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem.

W trosce o zachowanie porządku, ładu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich korzystających i przebywających na terenie parku zabrania się:

 • niszczenia, uszkadzania i wyrywania roślinności oraz rozkopywania gruntu,
 • zaśmiecania terenu parku,
 • niszczenia i uszkadzania  budowli parkowych,
 • niszczenia i przestawiania ławek, koszy, urządzeń sportowych oraz siadania na oparciach ławek,
 • handlu i usług bez zezwolenia administratora terenu,
 • wprowadzania na teren parku psów, kotów i innych zwierząt domowych bez smyczy,
 • palenia ognisk i pozostawiania palących się przedmiotów,
 • organizowania imprez bez zgody administratora,
 • wjazdu na teren parku i terenu obiektu wszelkich pojazdów samochodowych i motocykli (oprócz miejsc do tego przeznaczonych) z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych i służb dbających o utrzymanie czystości, innych pojazdów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody od administratora,
 • powodowania hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,
 • wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych i wybuchowych bez zgody administratora,
 • umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,
 • korzystania z uszkodzonych elementów budowli, ławek i innych / w przypadku zauważenia usterek zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu pracownikowi, kierownikowi lub dyrektorowi  obiektu.