Logo projektu "Cyfrowa Gmina".

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Cyfrowej Gminy –
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”,

Burmistrz Góry informuje o możliwości przystąpienia do programu.

Konkurs ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego. Uprawnionymi o wsparcie są uczniowie, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  1. uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konkursie grantowym jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą
do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Góra.

Osoba składająca oświadczenie na potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR może przedłożyć np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Osoby uprawnione do wsparcia w ramach programu mogą składać dokumenty
w terminie do dnia 29 października 2021 r. w godzinach pracy tut. Urzędu, w pokoju nr 4
. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 65 544 36 27 lub 65 544 36 54.

Załączniki: