Logo Gminy Góra

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE – ZAŁATWIANIE SPRAW – EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kwoty 600,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

UWAGA

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny musi być złożone na druku przygotowanym przez UMiG w Górze (druk do pobrania).

Załączniki: