Sylwester Kaliski

(1925 – 1978)

Sylwester Kaliski urodził się 19 grudnia 1925 roku w Toruniu. W 1945 roku, po uzyskaniu matury, podjął studia na Politechnice Gdańskiej. W roku 1951 rozpoczął pracę w Wyższej Akademii Technicznej, gdzie w 1961 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, a także stopień generała. Od 1963 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk, a od 1972 roku posłem na Sejm. W latach 1974 – 1978 pełnił funkcję ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W tym też czasie powołał do życia Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, którego był dyrektorem. Instytut, obecnie nosi jego imię.

Sylwester Kaliski przede wszystkim był naukowcem – inżynierem specjalistą w zakresie fizyki technicznej. Wykonywał prace z mechaniki, akustyki i teorii pól sprzężonych. Badał teorię ciągłego wzmacniania ultradźwięków w kryształach półprzewodnikowych. Był inicjatorem polskich badań nad mikrosyntezą termojądrową za pomocą laserów. Osiągnięcia naukowe stawiały Sylwestra Kaliskiego w rzędzie najwybitniejszych polskich uczonych doby współczesnej. Był także jednym z najwybitniejszych światowych uczonych w zakresie fizyki plazmy i laserowej mikrosyntezy. Dorobek naukowy Sylwestra Kaliskiego obejmuje ponad 500 publikacji. Był czterokrotnym laureatem Nagrody Państwowej I stopnia (1964, 1970, 1974, 1978). Dwie ostatnie nagrody otrzymał wraz z kierowanymi przez niego zespołami za inicjację syntezy termojądrowej za pomocą lasera, a następnie przy użyciu klasycznych materiałów wybuchowych, co w obu przypadkach stanowiło sukces na skalę międzynarodową. Posiadał stopień doktora honoris causa uczelni w Moskwie i Sofii. Zmarł w 1978 roku. Jest pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Nadanie imienia profesora gen. Sylwestra Kaliskiego Zespołowi Szkół w Górze odbyło się 15 grudnia 1979 roku.

Wspomnienia z nadania szkole imienia
gen. Sylwestra Kaliskiego

Na pierwszym planie, syn gen. Sylwestra Kaliskiego.

Dyr. szkoły, Pani Helena Żywień i zaproszeni goście.

Uroczyste wprowadzenie pocztów,
sztandarowego i flagowego. 

Przekazanie szkole portretu patrona
przez  przewodniczącą Rady Rodziców, Panią I. Bartkowiak.

Uroczyste odsłonięcie popiersia patrona szkoły przez jego syna
w asyście przewodniczącej samorządu szkolnego.