REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”

realizowanym w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 10 – Edukacja, Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów”

2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

3. Beneficjentem Projektu jest Powiat Górowski.

4. Realizacja Projektu będzie się odbywała przy udziale 2 szkół, zwanych dalej realizatorami tj.:

– Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu

 § 2

CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA

1. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w placówkach powiatu górowskiego oraz na zwiększenie dostępności górowskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych oraz pozwoli na zdobycie nowego doświadczenia w wybranych przez uczniów zawodach. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia.

2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy każdej szkoły biorącej udział w projekcie.

 § 3

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI

1. Uczestniczyć w projekcie może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra:

a) uczęszcza do szkoły w roku szkolnym w którym realizowany jest Projekt: „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w powiecie górowskim szansą na lepszą przyszłość uczniów” lub uczniowie rozpoczynający naukę w okresie trwania w/w projektu,

b) wyraża chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) jest zainteresowana/ny zdobyciem dodatkowych umiejętności, a także rozwijaniem swoich zainteresowań,

d) zdobędzie doświadczenie, które przyniesie pozytywne efekty w dalszej pracy zawodowej.

2. Koordynator wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na tablicy ogłoszeń dostępnej w holu szkoły.  

3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w Sekretariacie Szkoły kompletnie wypełnionych dokumentów: deklaracja przystąpienia do projektu( zał. Nr 1), formularz zgłoszeniowy( zał. Nr 2), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 3 ) oraz podpisaną klauzulę poufności RODO.( zał. Nr 4)

4. W przypadku gdy uczestnik projektu jest niepełnoletni na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis  rodzica/opiekuna prawnego.

5. Wyboru uczestników dokonuje zespół koordynujący projekt.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje staże , praktyki oraz zajęcia dodatkowe :

Kryteria selekcji

 1. dobór będzie dotyczył uczniów technikum (klasy I i II) w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik reklamy i organizacji reklamy i branżowej szkoły pierwszego  stopnia (uczniowie klas I i II) w zawodzie sprzedawca
 2. w przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych uczniów do projektu, w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną:

– uczniowie pochodzący z terenów wiejskich +10 punktów

– uczniowie z rodzin objętych pomocą społeczną +20 punktów

– uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności + 10 punktów

 1. wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas,
 2. umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne
 3. zaangażowanie w życiu klasy i szkoły
 4. frekwencja na zajęciach szkolnych

Uczniowie zakwalifikowani na staże i praktyki obowiązkowo uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

6. Kolejność zgłoszeń będzie kryterium pomocniczym.

7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans.

8. Na podstawie dostarczonych dokumentów zgłoszeniowych koordynator utworzy listę kandydatów.

9. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.

10. Zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników projektu dokonuje zespół koordynujący projekt.

 § 4

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

1. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny.

2. Za udział w stażach i praktykach uczniowie otrzymują stypendium.

3. Zajęcia odbywają się na terenie szkół uczestniczących w projekcie.

4. Zajęcia odbywają się poza zajęciami lekcyjnymi.

5. Obowiązkiem uczestnika/-czki projektu jest potwierdzanie własnoręcznym podpisem na liście obecności swojej obecności na każdych zajęciach.

6.Uczestnik/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach wsparcia.

7. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych np. w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.

8. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania  formularza zgłoszeniowego do zadania związanych z realizowanym projektem.

9. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, zmiany szkoły, przeprowadzki itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji uczestnika/-czki z uczestnictwa w projekcie. Po otrzymaniu przez realizatora oświadczenia o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.

10. Koordynator  zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/-czki z listy uczestników projektu w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje zespół koordynujący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, o czym poinformuje uczestnika projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.

 § 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje zespół koordynujący projekt w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1),
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (Załącznik nr 2),
 3. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie jego danych osobowych (Załącznik nr 3),
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (RODO) ( Załącznik nr 4),
 5. Formularz zgłoszeniowy do udziału w zadaniu projektowym (Załącznik nr 5).

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego przyznali wsparcie dla 12 zadań w projekcie na ogólną wartość projektu 1 111 242,21 zł
Termin realizacji projektu: marzec 2020 r. – grudzień 2021 r.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu. 

Realizacja projektu jest dla Zespołu Szkół w Górze wielką szansą na rozwój młodzieży powiatu górowskiego. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów, realizowany na zajęciach dodatkowych z matematyki i języków obcych przyczyni się do zwiększenia ich szans na kontynuację nauki na uczelniach wyższych, co spowoduje ich konkurencyjność na rynku pracy. Poprzez zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik reklamy i organizacji reklamy oraz sprzedawca, uczniowie będą mieli możliwość usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne na części praktycznej egzaminu zawodowego, przećwiczyć elementy, których na lekcji nie zdążyli wielokrotnie przetestować. Dodatkowym elementem będą staże i praktyki dla uczniów organizowane we współpracy z pracodawcami, które pozwolą młodzieży na uzyskanie i  uzupełnienie wiedzy i umiejętności praktycznych w konkretnych zawodach w naturalnym środowisku pracy.  Jest to dla uczniów wielka szansa a udział w stażach i praktykach wzbogaci ich CV o doświadczenie zawodowe. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt zapewni uczniom możliwie jak najlepsze odzwierciedlenie naturalnych warunków pracy właściwych dla nauczania zawodów, co jest niezwykle ważnym elementem kształcenia zawodowego. Nowoczesne narzędzia pozyskane w  wyniku realizacji tego projektu posłużą nie tylko uczniom zakwalifikowanym do poszczególnych działań, ale całej społeczności szkolnej oraz przyszłym rocznikom. 


Realizacja projektu


https://archiwum.zszgoras.pol.pl/index.php/43-aktualnosci/768-staze-i-praktyki-w-zespole-szkol-w-gorze-w-ramach-projektu-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-gorowskim-szansa-na-l.html

https://archiwum.zszgoras.pol.pl/index.php/43-aktualnosci/770-nowe-sale-w-zespole-szkol-w-gorze-w-ramach-projektu-poprawa-jakosci-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-gorowskim-szansa-na-lepsza-p.html