Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia programu

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedoni;

Agencja Wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.
W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Władza Krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE AKCJA 1

Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.
Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Praktyki przeznaczone są dla:

 • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
 • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwentów – do jednego roku po ukończeniu szkoły.

Mobilności kadry

Program Erasmus+ stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia zawodu, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.
Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

 • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
 • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub szkoleniach w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Potencjalni beneficjenci

Wyjazdy, trwające od 2 dni do 2 miesięcy, są przeznaczone dla osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, takich jak:

 • nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych;
 • doradcy zawodowi, osoby zajmujące się organizacją wyjazdów edukacyjnych;
 • osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego i pozarządowego (w przypadku wyjazdów na staże trenerskie).

 AKCJA 1: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Mobilność edukacyjna

W roku szkolnym 2014/15 w Zespole Szkół w Górze będą realizowane projekty mobilności edukacyjnej, w ramach Akcji 1 programu Erasmus +.

Mobilność uczniów
Pierwszy projekt dotyczy mobilności uczniów technikum w zawodzie technik ekonomista, logistyk, hotelarz oraz budownictwa, którzy będą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Rimini, Włochy.

Mobilności kadry

Drugi projekt dotyczy mobilności kadry, nauczyciele ZS w Górze uczący przedmiotów ekonomicznych, handlowych oraz hotelarskich wezmą udział w szkoleniu zawodowym, przeprowadzonym przez wykładowców Uniwersytetu w Barcelonie. Nauczyciele będą mieli możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. Działania te zaowocują podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych jak i również przyczyni się do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Proyecto Barcelona jest organizacją non-profit, której główna siedziba znajduje się w Barcelonie, Hiszpania. Głównym celem działalności tej instytucji jest społeczne i bezinteresownie wspieranie kształcenia i szkolenia zawodowego i powszechnego. Proyecto Barcelona jest partnerem lokalnej sieci ośrodków szkoleniowych oraz posiada długotrwałe relacje z instytucjami i przedsiębiorstwami goszczącymi i szkolącymi kadrę oraz praktykantów/uczniów szkół zawodowych z różnych sektorów. W sieć kontaktów organizacji wchodzą podmioty zaangażowane w tematykę jakości zatrudnienia, efektywnego wprowadzania na rynek pracy, dynamizację grup, psychologii oraz przedsiębiorczości. Poza tym, instytucja ta wspiera transfer i walidację umiejętności w państwach członkowskich UE, za pomocą narzędzi takich jak VPL (Validation of Prior Learning) – Uznawanie Wcześniejszego Kształcenia, Adaptem, mające na celu podkreślenie europejskiego wymiaru kształcenia, oraz system ECVET.
Instytucja Proyecto Barcelona posiada bardzo bogate doświadczenie związane z realizacją projektów LLP oraz współpracy ze szkołami z wielu państw europejskich, korzystając z szerokiej sieci partnerów gospodarczych, komunalnego zarządzania oraz kształcenia. Proyecto Barcelona realizowała wiele projektów mobilności dla różnych grup docelowych, w następujących branżach: budownictwo, ekonomia, obsługa klienta, hotelarstwo, marketing itp. Dzięki bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie oraz ścisłej współpracy z instytucjami szkoleniowymi Proyecto Barcelona oferuje staże zawodowe, warsztaty szkoleniowe oraz kursy na bardzo wysokim poziomie. Firma organizuje także wizyty w przedsiębiorstwach/organizacjach, kursy językowe, programy kulturalne.
Proyecto Barcelona tworzy międzynarodowy zespół specjalistów z zakresu szkolenia i zatrudnienia, międzynarodowego prawa pracy oraz dynamiki kultury. Oprócz głębokiego doświadczenia zawodowego w wyżej wymienionych dziedzinach, pracownicy tej instytucji posiadają duże i zróżnicowane doświadczenie w zarządzaniu projektami Mobilności i Transferem Innowacji (KA1 i KA2), szkoleniach na stanowisku pracy (job shadowing, rotacji pracy) oraz nieformalnej edukacji młodzieży, która ma na celu wzmocnienie umiejętności miękkich.

SISTEMA TURISMO jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.
Misją Sistema Turismo jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencje w Rimini i Potenzy pełnią rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość łączenia potrzeb organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie danego miejsca.
ST powstała w roku 1996, obecnie zajmuje się:

 • Międzynarodową mobilnością i doświadczeniami zawodowymi we wszystkich sektorach zawodowych.
 • Kursami szkoleniowymi w ramach akredytowanego centrum.
 • Projektami europejskimi takimi jak Partnerstwo Leonardo da Vinci “Praca bez Barier”, “Analiza Zaangażowania w Projekty Mobilności w Organizacjach S1 i S2”, “Przedsiębiorczość w Organizacji Turystyki Wiejskiej w Regionach Słabszych Gospodarczo”, Partnerstwo Grundtvig “E-Learning do Życia w Dynamicznej Europie”, Transfer Innowacji SET4WORK oraz Leonardo da Vinci Działania Towarzyszące “MOB 2.0 – Promocja Wyników Mobilności LDV”

Jako organizacja szkoleniowa, Sistema Turismo ma szerokie doświadczenie w ogólnej organizacji zagranicznych projektów mobilności. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże zawodowe oraz wyjazdy szkoleniowe, a także jest w stanie podnieść kompetencje zawodowe uczestników.
Firma stworzyła skonsolidowaną procedurę w zakresie oceny wyników uczenia się. Wspiera instytucję wysyłającą w procesie walidacji i uznawania wyników poprzez wdrożenie procedury ECVET. 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM
ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz selekcji uczniów klas II i III technikum o profilach zgodnych z założeniami projektu pn. ,,Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”
 2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra
 3. Dyrektor Szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektów ustali i poda do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły zakres i podział zadań związanych z rekrutacją i selekcją uczniów oraz harmonogram przebiegu rekrutacji
 4. W projekcie weźmie udział 40 uczniów. Wyjazdy odbędą się w 2 fazach, po 20 osób każda.
 5. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są u koordynatora projektu oraz u wychowawców klas.

Celem Projektu jest:

 • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych,
 • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
 • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
 • zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych.

§ 2

 Do Projektu może przystąpić uczeń spełniający następujące kryteria:

 1. O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze z klas II i III Technikum w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk i Technik Budownictwa, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3

 • Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:
 1. 1 Kryteria selekcji
 • dobór będzie dotyczył uczniów techników (uczniowie klas II i III technikum) o profilach zgodnych z odbywanymi praktykami
 • preferowana dobra znajomość j. angielskiego i j. włoskiego (rozmowa kwalifikacyjna w obu językach)
 • wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja, (psychotest)
 • zaangażowanie w życiu klasy i szkoły
 • Wyniki uzyskane przez uczniów, które przeliczane będą na punkty. Zastosujemy następujący system punktowania.
  Maksymalna liczba punktów 75:

– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. angielskiego

– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. niemieckiego

– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. angielskiego

– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. niemieckiego

– 10 pkt. średnia powyżej 4,0 z przedmiotów zawodowych

– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów zawodowych

– 10 pkt. za średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących

– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów ogólnokształcących

– 5 pkt. za zachowanie wzorowe

– 3 pkt. za zachowanie wyróżniające

– 10 pkt. za zdobycie maksymalnej liczby punktów w psychoteście

– 5 pkt. za zdobycie 70% punktów w psychoteście

– 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska

– 10 pkt. za udział w konkursach i olimpiadach

§ 4

 1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:
 • sporządzi zbiorczy protokół dla danego technikum
 • ogłosi listę rankingową kandydatów
 • podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
 • zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele języków obcych, szkolny doradca zawodowy, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych klas.
 2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

 TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6

 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne dla uczniów danego profilu, koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem Szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

Application Form

 „Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”

W dniach 17 listopada – 12 grudnia 2014 r. 20-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie technik Hotelarz i Technik Ekonomista weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Opiekunami młodzieży będą pani Beata Borkowska i pan Waldemar Rudzki. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach oraz hotelach. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedziło szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, Wenecję i Bolonię. Druga grupa uczniów w ramach tego samego projektu wyjedzie na praktyki zagraniczne w marcu 2015r.
Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech

KLASA III TE

1. Alicja Urbanowicz
2. Klaudia Jasińska
3. Łukasz Ruman
4. Emilia Jankun
5. Weronika Ciszewska
6. Hanna Sowin
7. Patryk Gortych
8. Paweł Gortych
9. Mateusz Nowak
10. Sylwia Brzoza

KLASA II THT

1. Aleksandra Makowska
2. Sylwia Forusińska
3. Małgorzata Murawska
4. Daria Knuła
5. Kamila Jakób
6. Natalia Świtek
7. Patrycja Cemerys
8. Jagoda Szuster
9. Magdalena Benik
10. Aleksandra Dąbrowska

„Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”

W dniach 02 marca – 29 marca 2015 r. 20-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie Technik Hotelarz, Technik Budownictwa i Technik Ekonomista weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach budowlanych, w firmach z sektora ekonomicznego oraz w hotelach. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, Wenecję i Florencję
Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech

Klasa III TL
1. Krawczyk Aneta
2. Łagowski Mateusz
3. Szuszkiewicz Mateusz
4. Szulik Agata
5. Skoczylas Ewelina
6. Krzymińska Paulina

Klasa II TB
1. Ratuś Robert
2. Zbrzeźniak Marcin
3. Wołoszyniuk Rafał
4. Kuźmiak
5. Kasztelan Kamil
6. Dyc Bartłomiej
7. Janicki Sebastian
8. Kopeć Łukasz
9. Tul Mateusz
10. Kulczycki Mateusz

Klasa II TE
1. Sprutta Anna
2. Wróbel Oliwia
3. Czekaj Katarzyna
4. Witkowska Paulina

Kolejny sukces Zespołu Szkół w Górze

Złożony w ramach Akcji 1 programu Erasmus +, wniosek Zespołu Szkół w Górze o dofinansowanie na projekty dotyczące mobilności edukacyjnej w obszarze Kształcenie i szkolenia zawodowe uzyskał akceptację Narodowej Agencji w Warszawie. Realizacja dwóch projektów rozpocznie się w czerwcu i będzie trwała 12 miesięcy. Pierwszy projekt dotyczy mobilności uczniów z Technikum w zawodzie technik ekonomista, logistyk, hotelarstwa oraz budownictwa, którzy będą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych we Włoszech. Drugi projekt dotyczy mobilności kadry, nauczyciele ZS w Górze będą mieli możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu za granicą, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.
Jest to kolejny już, realizowany przez Zespół Szkół w Górze projekt unijny. Nowością jest fakt, że tym razem beneficjentami projektu będą nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów związanych z obsługą klienta, co w niebagatelny sposób przyczyni się do ich rozwoju zawodowego. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniu zawodowym, przeprowadzonym przez wykładowców Uniwersytetu w Barcelonie. Działania te zaowocują podniesieniem ich kwalifikacji zawodowych jak i również przyczyni się do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Warto też nadmienić że tylko 43% wniosków z całej Polski zostało zaakceptowane, a z tego tylko 13 z województwa dolnośląskiego.

Wystawa „Projekty realizowane w Zespole Szkół w Górze”

W dniach 20.10.2014 – 3.11.2014 w holu Biblioteki Pedagogicznej w Górze można obejrzeć wystawę dokumentującą projekty realizowane w Zespole Szkół w Górze.
Wystawa była wcześniej eksponowana w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (03.2014r.) Tematem ekspozycji, złożonej z 9 plansz, są następujące projekty realizowane od roku 2002 do chwili obecnej:

 1. Praktyki zawodowe oceniane zgodnie z systemem ECVET
 2. Leonardo da Vinci
 3. Sokrates Comenius
 4. Comenius
 5. LdV Partnerships
 6. Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego na Dolnym Śląsku
 7. Praktyki w Niemczech oceniane zgodnie z systemem ECVET

Wystawę przygotowały Ewa Orzechowska-Świątek i Małgorzata Podolecka, pracownicy biblioteki

Praktyki zagraniczne w ramach programu unijnego Erasmus+

W dniu 15.11.2014 młodzież z Zespołu Szkół w Górze wraz z opiekunami wyruszyła na czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe do Rimini, Włochy. Wyjazd odbywa się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze programu unijnego Erasmus+. Młodzież będzie zdobywała doświadczenie zawodowe w zawodach Technik Ekonomista i Technik Hotelarstwa.

Praktyka zawodowa przebiega zgodnie z polską podstawą programową co oznacza, że uczniowie wykonują zadania określone dla danego profilu kształcenia zawodowego. Organizatorzy wyjazdu zagwarantowali uczestnikom zakwaterowanie w centrum miasta, wyżywienie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy min. Zwiedzanie Ravenny i San Marino. Dodatkowo, przed wyjazdem, uczniowie uczestniczyli w zajęciach pedagogiczno-kulturowych oraz w przygotowaniu językowym.
Możliwość odbycia praktyk zawodowych zagranicą to z naszego punktu widzenia cenne doświadczenie w karierze zawodowej tych młodych ludzi – mówi dyrektor szkoły Ewa Gano. Młodzież ma możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności językowych. Równie cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw włoskich. Uważamy, że wyjazdy tego typu dają nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także są okazją do poznania samego siebie, nauczenia się wielu nowych rzeczy, podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Uczniowie poznając odrębną kulturę, nowych ludzi pochodzących z różnych zakątków świata uczą się nie tylko tolerancji ale również radzenia sobie w nowym środowisku.
Najistotniejszym faktem jest to że, zdobyte przez uczniów umiejętności zostaną ocenione z wdrażanym w projekcie systemem ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym) – dodaje koordynator projektu Katarzyna Staniszewska. Jest to wdrażana w państwach UE inicjatywa, która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. W ramach systemu ECVET zostały wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Nie ma on zastąpić krajowych systemów kwalifikacji, a jedynie przyczynić się do zwiększenia porównywalności i spójności między nimi. Dzięki tej inicjatywie obywatele europejscy mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim. Ponadto, po ukończonej praktyce uczniowie otrzymują dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie praktyki w kraju UE nadając zdobytym kwalifikacjom wymiar europejski.
W roku 2015 planujemy w ramach realizowanego przez ZS w Górze programu unijnego Erasmus+ wyjazd kolejnej grupy uczniów do Włoch oraz wyjazd nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i związanych z obsługą klienta do Barcelony, Hiszpania.

Niezapomniana przygoda…

Niezapomniana podróż, poznawanie nowych kultur, wspaniałych ludzi oraz nauka języka i zdobycie zawodowego doświadczenia. Niemożliwe do połączenia? A jednak! To wszystko zdobyli uczniowie klas w zawodzie technik ekonomista i technik hotelarz podczas realizacji 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Rimini, Włochy.

Dwudziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół w Górze, wraz z opiekunami panią Beatą Borkowską i panem Waldemarem Rudzkim zdobywali doświadczenie zawodowe podczas odbywania praktyk zawodowych w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem kształcenia.
Wyjazd ten nie tylko umożliwił zdobycie doświadczenia zawodowego (choć z pewnością jest to ogromny plus całego przedsięwzięcia), ale także był okazją do poznania samego siebie, nauczenia się tolerancji wobec innych, rozbudzenia chęci podróżowania oraz odkrywania nowych miejsc.
Realizacja praktyk zawodowych we Włoszech odbywała się w ramach realizowanego przez ZS w Górze programu unijnego ERASMUS + – mówi Ewa Gano, dyrektor Zespołu Szkół w Górze. Uważam, że tego rodzaju wyjazd to cenne doświadczenie na progu kariery zawodowej, ponieważ młodzież ma możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności językowych. Codzienna komunikacja w języku obcym jak również kursy języka angielskiego i włoskiego, programy kulturowe, integracyjne i wycieczki jak najbardziej przyczynią się do tego. Równie cennym doświadczeniem jest zapoznanie się ze strukturą, organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw włoskich.
Po ukończonych praktykach uczniowie otrzymają dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie praktyki w kraju UE nadając zdobytym kwalifikacjom wymiar europejski. Ponadto, zdobyte przez uczniów umiejętności zostały ocenione z zastosowaniem systemu ECVET – dodaje koordynator projektu pani Katarzyna Staniszewska. System Ecvet to wspólne ramy metodologiczne mające ułatwić akumulację i transfer osiągnięć odpowiadających efektom uczenia się z jednego systemu kwalifikacji do innego. Celem systemu jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie. Dzięki tej inicjatywie obywatele europejscy mogą łatwiej uzyskać uznanie odbytych szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy w innym państwie członkowskim. Ogromnie cieszy nas fakt, że jest to kolejna już grupa uczniów naszej szkoły, której kwalifikacje będą uznawane we wszystkich państwach UE.

„Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”

W dniach 02 marca – 29 marca 2015 r. 20-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie Technik Hotelarz, Technik Budownictwa i Technik Ekonomista weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech.

Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach budowlanych, w firmach z sektora ekonomicznego oraz w hotelach. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, Wenecję i Florencję
Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech

Klasa III TL
1. Krawczyk Aneta
2. Łagowski Mateusz
3. Szuszkiewicz Mateusz
4. Szulik Agata
5. Skoczylas Ewelina
6. Krzymińska Paulina

Klasa II TB
1. Ratuś Robert
2. Zbrzeźniak Marcin
3. Wołoszyniuk Rafał
4. Kuźmiak
5. Kasztelan Kamil
6. Dyc Bartłomiej
7. Janicki Sebastian
8. Kopeć Łukasz
9. Tul Mateusz
10. Kulczycki Mateusz

Klasa II TE
1. Sprutta Anna
2. Wróbel Oliwia
3. Czekaj Katarzyna
4. Witkowska Paulina

Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się

W dniach 02 marca – 29 marca 2015 r. 20-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie Technik Logistyk, Technik Budownictwa i Technik Ekonomista wzięli udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Praktyki odbyły się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie zdobywali umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach budowlanych oraz w firmach z sektora ekonomicznego i logistycznego. Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Elżbieta Hirny oraz pani Beata Borkowska. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedziło szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie poznali specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mieli niepowtarzalną szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Praktykanci zwiedzili pobliskie miasta: Rimini, Ravennę, San Marino i Florencję. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Nasi uczniowie ujęli włoskich pracodawców przede wszystkim zapałem do pracy, zdyscyplinowaniem oraz dobrą pracą. Na zakończenie praktyk wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty oraz liczne pochwały. Natomiast, zdobyte umiejętności zawodowe potwierdzi EUROPASS Mobility – międzynarodowy certyfikat, który pomoże naszym uczniom w znalezieniu dobrej pracy w przyszłości na europejskich rynkach pracy.

Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech

Klasa III TL
1. Krawczyk Aneta
2. Łagowski Mateusz
3. Szuszkiewicz Mateusz
4. Szulik Agata
5. Skoczylas Ewelina
6. Krzymińska Paulina

Klasa II TB
1. Ratuś Robert
2. Zbrzeźniak Marcin
3. Wołoszyniuk Rafał
4. Kuźmiak
5. Kasztelan Kamil
6. Dyc Bartłomiej
7. Janicki Sebastian
8. Kopeć Łukasz
9. Tul Mateusz
10. Kulczycki Mateusz

Klasa II TE
1. Sprutta Anna
2. Wróbel Oliwia
3. Czekaj Katarzyna
4. Witkowska Paulina

 Autor:
Katarzyna Staniszewska

 ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI NA SZKOLENIE
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH
ORAZ PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA
ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 „WYJAZDY UCZNIÓW I KADRY EDUKACYJNEJ

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz selekcji nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów związanych z obsługa klienta do udziału w projekcie pn. ,,Kształcenie i szkolenia zawodowe kluczem do ulepszania procesów nauczania i uczenia się”
2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra
3. W projekcie weźmie udział 12 nauczycieli. Wyjazdy odbędą się w 2 fazach, po 6 osób W każdej grupie
4. Szkolenie będzie miał miejsce w Barcelonie, Hiszpania w okresie ferii zimowych
5. Czas trwania szkolenia: 7 dni dla każdej z grup
6. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie szkoły

1. Celem Projektu jest:
– poznanie nowych metod związanych z uczeniem zawodu,
– rozwijanie trwałej współpracy miedzy instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego,
– podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
– przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych
– wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości nauczycieli
– poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
– zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych

§ 2

Do Projektu może przystąpić nauczyciel spełniający następujące kryteria:

1. O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się wyłącznie nauczyciele Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze nauczający przedmiotów ekonomicznych oraz przedmiotów związanych z obsługą klienta, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3

1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:
1). Kryteria selekcji
– dobór będzie dotyczył nauczycieli, którzy nauczają przedmiotów zgodnych z tematyką szkolenia (przedmioty ekonomiczne, przedmioty związane z obsługą klienta)
– preferowana dobra znajomość j. angielskiego (rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim),
– mile widziana znajomość drugiego języka obcego
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja wobec innych wyznań i kultur,
– zaangażowanie w życie szkoły, w tym udział w poprzednio realizowanych przez szkołę projektach unijnych,
– rozwinięta, wewnętrzna potrzeba ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.
Ocena danego kandydata będzie miała charakter opisowy.

§ 4

1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:
1) sporządzi zbiorczy protokół dla danej grupy nauczycieli
2) ogłosi listę rankingową kandydatów
3) podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na szkolenie tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
4) zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, przewodniczący Komisji Przedmiotowych.
2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6

1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do

dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na szkolenia dla nauczycieli danego profilu, koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem Szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.