Procedura postępowania rekrutacyjnego – terminy i wymagane dokumenty

Informacja dla rodziców kandydatów na uczniów Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze – obowiązek informacyjny

 • od  16 maja do 20 czerwca 2022 r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa podanie do wybranej przez siebie szkoły – Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia. W tym czasie istnieje możliwość  zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania do innej szkoły.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkoły (POBIERZ)Podanie do szkoły (POBIERZ)
2 zdjęcia2 zdjęcia
 Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu:
Sprzedawca (POBIERZ)
Pozostałe zawody (POBIERZ)
 • od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r.

W tym terminie kandydat do szkoły ponad podstawowej musi dostarczyć pozostałe dokumenty wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

W tym terminie możliwa jest zmiana przez kandydata podania o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkoły.

WAŻNE:
Dla szkoły pierwszego wyboru składamy oryginały dokumentów, natomiast dla drugiego wyboru można złożyć kserokopię dokumentów.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Świadectwo ukończenia szkołyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasistyZaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 21 lipca 2022 r.

W tym terminie nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

 • od 16 maja do 25 lipca 2022 r.

W tym terminie szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.

 • od 22 lipca do 29 lipca 2022 r.

W tym terminie rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat musi potwierdzić wolę nauki. Potwierdzenie to nastąpi w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w terminie wcześniejszym, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.


Komplet dokumentów złożonych przez kandydata dla danego typu szkoły:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkołyPodanie do szkoły
2 zdjęcia2 zdjęcia
Świadectwo ukończenia szkołyZaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasistyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wydaje lekarz Medycyny Pracy nie lekarz rodzinny)Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wydaje lekarz Medycyny Pracy nie lekarz rodzinny)
 • 1 sierpnia 2022 r.

W tym terminie nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

Kandydaci, którzy w późniejszym terminie złożą dokumenty będą przyjmowani do klas, w których będą wolne miejsca.

Szczegóły dotyczące zasad postepowania rekrutacyjnego do pobrania poniżej:

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

 1. Powołuje się szkolny punkt informacyjny dla kandydatów do Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze:
  • sekretariat szkoły: tel. (65) 543 26 60; (65) 543 26 09; (65) 544 13 76
  • doradca zawodowy: tel. (65) 543 26 60; (65) 543 26 09; (65) 544 13 76
 2. Szkolny punkt rozpoczyna działalność od  09 maja 2022 r. i  kończy po dokonaniu naboru przez szkołę.
 3. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania     rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie.
 4. Punkt  informacyjny czynny jest codziennie w godz. od 700 do 1500.
 5. Za działalność szkolnego punktu informacyjnego odpowiada wicedyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do Zespołu Szkół w Górze:

 • Podanie wydrukowane ze strony szkoły (zakładka rekrutacja) lub pobrane w szkole.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopia tego świadectwa poświadczona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia tego zaświadczenia poświadczona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Dwie aktualne fotografie kandydata o wymiarach 37 x 52 mm, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię).
 • Kandydaci, którzy składają dokumenty do klas branżowej szkoły I stopnia przedstawiają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (zaświadczenia są w zakładce rekrutacja – należy zwrócić uwagę na dwa rodzaje zaświadczeń. Jedno jest tylko do zawodu sprzedawca, drugie dla pozostałych zawodów).
 • Kandydaci składający podania do szkół średnich zawodowych i branżowych szkół I stopnia przedstawiają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (osoby, które nie przedstawią takiego zaświadczenia nie zostaną przyjęte do szkoły).
 • Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Wirtualny spacer po Zespole Szkół w Górze


Prezentacja zawodów