Uwaga uczniowie klas ósmych!

Wstępne listy przyjętych do klas pierwszych będą w dniu 16.07.2021 r. opublikowane na stronie szkoły oraz wywieszone w szkole.

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci proszeni są o przyjście do szkoły w celu wyboru innego kierunku.

Wszyscy przyjęci uczniowie, muszą przedstawić zaświadczenie z poradni medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.

Skierowanie do lekarza będzie wydawał sekretariat szkoły od 17.07.2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Badanie będzie można wykonać w każdy czwartek od godz. 1300 w Przychodni AMICUS na ul. Świętosławy 1 w Górze.

Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie kandydata ze szkoły.

Termin dostarczenia wyniku badania do szkoły – 30.07.2021 r.

2.08.2021 r. ogłoszenie list uczniów przyjętych do klasy pierwszej.


Procedura postępowania rekrutacyjnego – terminy i wymagane dokumenty

Informacja dla rodziców kandydatów na uczniów Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze – obowiązek informacyjny

 • od  17 maja do 21 czerwca 2021 r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa podanie do wybranej przez siebie szkoły – Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia. W tym czasie istnieje możliwość  zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania do innej szkoły.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkoły (POBIERZ)Podanie do szkoły (POBIERZ)
2 zdjęcia2 zdjęcia
 Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu:
Sprzedawca (POBIERZ)
Pozostałe zawody (POBIERZ)
 • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

W tym terminie kandydat do szkoły ponad podstawowej musi dostarczyć pozostałe dokumenty wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

WAŻNE:
Dla szkoły pierwszego wyboru składamy oryginały dokumentów, natomiast dla drugiego wyboru można złożyć kserokopię dokumentów.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Świadectwo ukończenia szkołyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasistyZaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 22 lipca 2021 r.

W tym terminie nastąpi podanie do publicznej wiadomości informacji o zakwalifikowaniu ucznia do przyjęcia do pierwszej klasy.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

 • Od 17 lipca do 26 lipca 2021 r.

W tym terminie szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.

 • Do 30 lipca 2021 r.

Do tej daty rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat musi potwierdzić wolę nauki.  Potwierdzenie to nastąpi w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w terminie wcześniejszym, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.


Komplet dokumentów złożonych przez kandydata dla danego typu szkoły:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkołyPodanie do szkoły
2 zdjęcia2 zdjęcia
Świadectwo ukończenia szkołyZaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasistyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduZaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 Zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • 2 sierpnia 2021 r.

W tym terminie nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 • Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa podanie, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w terminie uzupełniającym od  3 do 5 sierpnia 2021 r.  
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o zakwalifikowaniu ucznia do przyjęcia do pierwszej klasy nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 r.
 • Od 3 do 13 sierpnia 2021 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.
 • Do 20 sierpnia 2021 r. potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Potwierdzenie to nastąpi w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone
  w terminie wcześniejszym, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
 • 23 sierpnia 2021 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Wykaz przedmiotów wg których, naliczane będą  punkty do rekrutacji

Typ szkołyPrzedmioty
technik logistykj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik mechanikj. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik handlowiecj. polski, j. obcy, matematyka, wos
technik informatykj. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik ekonomistaj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik budownictwaj. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik hotelarstwaj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik reklamyj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik rachunkowościj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Branżowa Szkoła I stopniaj. polski, wos, historia, geografia

Wirtualny spacer po Zespole Szkół w Górze


Prezentacja zawodów