Procedura postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Informacja dla rodziców kandydatów na uczniów Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Podanie do szkoły – TECHNIKUM

Podanie do szkoły – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – SPRZEDAWCA

Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – POZOSTAŁE ZAWODY

Lista zawodów szkolnictwa branżowego

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Podstawa prawna – Zarządzenie nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna – Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.


Terminy i wymagane dokumenty

Od  16 maja do 17 czerwca 2024 r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa podanie do wybranej przez siebie szkoły – Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia. W tym czasie istnieje możliwość  zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia podania do innej szkoły.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkoły
Podanie do szkoły
2 zdjęcia2 zdjęcia
 Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r.

W tym terminie kandydat do szkoły ponad podstawowej musi dostarczyć pozostałe dokumenty wymagane do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

W tym terminie możliwa jest zmiana przez kandydata podania o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkoły.

WAŻNE:
Dla szkoły pierwszego wyboru składamy oryginały dokumentów, natomiast dla drugiego wyboru można złożyć kserokopię dokumentów.

Wymagane dokumenty na tym etapie postępowania rekrutacyjnego to:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Świadectwo ukończenia szkołyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyZaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

15 lipca 2024 r.

W tym terminie nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.

Od 16 maja do 16 lipca 2024 r.

W tym terminie szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.

Od 16 lipca 2024 r. do 22 lipca 2024 r.

W tym terminie rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat musi potwierdzić wolę nauki. Potwierdzenie to nastąpi w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w terminie wcześniejszym, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.

Komplet dokumentów złożonych przez kandydata dla danego typu szkoły:

TechnikumBranżowa Szkoła I stopnia
Podanie do szkołyPodanie do szkoły
2 zdjęcia2 zdjęcia
Świadectwo ukończenia szkołyZaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu
Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasistyŚwiadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wydaje lekarz Medycyny Pracy nie lekarz rodzinny)Zaświadczenie  o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (zaświadczenie wydaje lekarz Medycyny Pracy nie lekarz rodzinny)

23 lipca 2024 r.

W tym terminie nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Miejsce ogłoszenia informacji:  tablica ogłoszeń w budynku szkoły.


Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa podanie, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, w terminie uzupełniającym od 24 do 25 lipca 2024 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zakwalifikowaniu ucznia do przyjęcia do pierwszej klasy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2024 r.
 3. Od 24 lipca do 2 sierpnia 2024 r. wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.
 4. Od 2 do 8 sierpnia 2024 r. potwierdzenie woli nauki przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Potwierdzenie to nastąpi w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w terminie wcześniejszym, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Złożenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
 5. 9 sierpnia 2024 r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Wykaz przedmiotów wg których, naliczane będą punkty do rekrutacji

Typ szkołyPrzedmioty
Technikum w zawodach:
technik logistykj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik mechanikj. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik handlowiecj. polski, j. obcy, matematyka, wos
technik informatykj. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
technik ekonomistaj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik budownictwaj. polski, j. obcy, matematyka, fizyka
technik hotelarstwaj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
technik reklamyj. polski, j. obcy, matematyka, plastyka
technik rachunkowościj. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia:j. polski, wos, historia, geografia

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

 1. Powołuje się szkolny punkt informacyjny dla kandydatów do Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze:
  • sekretariat szkoły: tel. (65) 543 26 60; (65) 543 26 09; (65) 544 13 76
  • doradca zawodowy: tel. (65) 543 26 60; (65) 543 26 09; (65) 544 13 76
 2. Szkolny punkt rozpoczyna działalność od  16 maja 2024 r. i  kończy po dokonaniu naboru przez szkołę.
 3. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie.
 4. Punkt  informacyjny czynny jest codziennie w godz. od 700 do 1500.
 5. Za działalność szkolnego punktu informacyjnego odpowiada wicedyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do Zespołu Szkół w Górze:

 • Podanie wydrukowane ze strony szkoły lub pobrane w szkole.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopia tego świadectwa poświadczona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia tego zaświadczenia poświadczona przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
 • Dwie aktualne fotografie kandydata o wymiarach 37 x 52 mm, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię).
 • Kandydaci, którzy składają dokumenty do klas branżowej szkoły I stopnia przedstawiają zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (zaświadczenia są w zakładce rekrutacja – należy zwrócić uwagę na dwa rodzaje zaświadczeń. Jedno jest tylko do zawodu sprzedawca, drugie dla pozostałych zawodów).
 • Kandydaci składający podania do szkół średnich zawodowych i branżowych szkół I stopnia przedstawiają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy (osoby, które nie przedstawią takiego zaświadczenia nie zostaną przyjęte do szkoły).
 • Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Wirtualny spacer po Zespole Szkół w Górze


Prezentacja zawodów