Rzecznik praw ucznia ZS w Górze, Inga Ozdoba Stanek,
szkolny pedagog, nauczycielka języka polskiego

Powołano mnie na waszego rzecznika. Moim zadaniem jest reprezentowanie was i waszych interesów w sytuacjach trudnych, konfliktowych między wami wzajemnie, między uczniem (uczniami) a nauczycielem (nauczycielami), między wami a dyrekcją. Jeżeli pojawią się poważne problemy w waszym życiu szkolnym, to chciałabym byście wiedzieli, że jestem dla was i u mnie szukajcie pomocy.

Inga Ozdoba Stanek

Podstawowe prawa człowieka spisane zostały w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, którą przyjęto 10 grudnia 1948 roku przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Dokument jest – jak wynika z jego nazwy – jedynie deklaracją. Aby ochronę praw człowieka uczynić skuteczną, 4 listopada 1950 roku sporządzonoKonwencję  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, którą w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował i podał do powszechnej wiadomości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). Biorąc pod uwagę sytuację społeczną i prawną dzieci w świecie, dorośli uznali, że prawa dzieci  powinny być szczególnie chronione. Tym samym, 20 listopada 1989 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka, która stanowi zapis praw człowieka – dziecka. Konwencja o prawach dziecka została także ratyfikowana przez nasz kraj i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

Ponadto – zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 33) kurator oświaty pełniąc nadzór pedagogiczny nad szkołami, nadzoruje w szczególności m.in. przestrzeganie statutu szkoły oraz przestrzeganie praw ucznia oraz praw dziecka, a także upowszechnianie wiedzy na ten temat. Zawsze tam, do właściwego kuratorium oświaty, możesz zwrócić się z prośbą o pomoc, kiedy inne osoby lub instytucje zawiodą. Pomocą powinni służyć także: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

Karta praw dziecka – ucznia