Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia programu

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedoni;

Agencja Wykonawcza

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) znajduje się w Brukseli. Do jej zadań należy realizacja kilkunastu finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej, w tym również programu Erasmus+.
W ramach programu Erasmus + EACEA będzie zarządzać akcjami scentralizowanymi.

Władza Krajowa

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE AKCJA 1


Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Praktyki przeznaczone są dla:

 • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
 • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
 • absolwentów – do jednego roku po ukończeniu szkoły.

AKCJA 1: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE


Mobilność edukacyjna
Koordynator projektu: Katarzyna Staniszewska

W roku szkolnym 2015 – 2017 w Zespole Szkół w Górze będzie realizowany projekt mobilności edukacyjnej, w ramach Akcji 1 programu Erasmus + – Mobilność uczniów. Projekt dotyczy mobilności uczniów technikum w zawodzie technik ekonomista, logistyk, hotelarz, handlowiec oraz informatyk, którzy będą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe podczas 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Rimini, Włochy.

Agencja Pośrednicząca

SISTEMA TURISMO jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Misją Sistema Turismo jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencje w Rimini i Potenzy pełnią rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość łączenia potrzeb organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie danego miejsca. ST powstała w roku 1996, obecnie zajmuje się:

 • Międzynarodową mobilnością i doświadczeniami zawodowymi we wszystkich sektorach zawodowych.
 • Kursami szkoleniowymi w ramach akredytowanego centrum.
 • Projektami europejskimi takimi jak Partnerstwo Leonardo da Vinci “Praca bez Barier”, “Analiza Zaangażowania w Projekty Mobilności w Organizacjach S1 i S2”, “Przedsiębiorczość w Organizacji Turystyki Wiejskiej w Regionach Słabszych Gospodarczo”, Partnerstwo Grundtvig “E-Learning do Życia w Dynamicznej Europie”, Transfer Innowacji SET4WORK oraz Leonardo da Vinci Działania Towarzyszące “MOB 2.0 – Promocja Wyników Mobilności LDV”

Jako organizacja szkoleniowa, Sistema Turismo ma szerokie doświadczenie w ogólnej organizacji zagranicznych projektów mobilności. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże zawodowe oraz wyjazdy szkoleniowe, a także jest w stanie podnieść kompetencje zawodowe uczestników.
Firma stworzyła skonsolidowaną procedurę w zakresie oceny wyników uczenia się. Wspiera instytucję wysyłającą w procesie walidacji i uznawania wyników poprzez wdrożenie procedury ECVET. 

ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI NA PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW TECHNIKUM
ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE, ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Dokument określa zasady i tryb kwalifikacji oraz selekcji uczniów klas II i III technikum o profilach zgodnych z założeniami projektu pn. ,,Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na zdobycie kompetencji kluczowych, cenionych na unijnym rynku pracy “
 2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra
 3. Dyrektor Szkoły wraz ze szkolnym koordynatorem projektów ustali i poda do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły zakres i podział zadań związanych z rekrutacją i selekcją uczniów oraz harmonogram przebiegu rekrutacji
 4. W projekcie weźmie udział 76 uczniów. Wyjazdy odbędą się w 4 fazach.
 5. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są u koordynatora projektu oraz u wychowawców klas.

Celem Projektu jest:

 • wykształcenie praktyczne uczniów, ściśle korelujące z potrzebami pracodawców oraz ułatwienie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów
 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • przełamanie barier komunikacyjnych oraz kulturowych,
 • wspomaganie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów,
 • poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
 • zachęcanie do nauki współczesnych języków obcych.

§ 2

Do Projektu może przystąpić uczeń spełniający następujące kryteria:

 1. O udział w zagranicznych praktykach zawodowych mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze z klas II i III Technikum w zawodzie Technik Ekonomista, Technik Hotelarstwa, Technik Logistyk, Technik Handlowiec i Technik Informatyk, bez względu na płeć, pochodzenie i miejsce zamieszkania.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

 1. Kryteria selekcji
 • dobór będzie dotyczył uczniów techników (uczniowie klas II i III technikum) o profilach zgodnych z odbywanymi praktykami
 • preferowana dobra znajomość j. angielskiego i j. włoskiego (rozmowa kwalifikacyjna w obu językach)
 • wysoka kultura osobista, pozytywne opinie wychowawców klas,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, odporność na stres, zdolności adaptacyjne, tolerancja, (psychotest)
 • zaangażowanie w życiu klasy i szkoły

Wyniki uzyskane przez uczniów, które przeliczane będą na punkty. Zastosujemy następujący system punktowania.
Maksymalna liczba punktów 75:
– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. angielskiego
– 10 pkt. za bardzo dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. angielskiego
– 8 pkt. za dobrą ocenę z j. niemieckiego
– 10 pkt. średnia powyżej 4,0 z przedmiotów zawodowych
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów zawodowych
– 10 pkt. za średnią ocen z przedmiotów ogólnokształcących
– 8 pkt. średnia powyżej 3,5 z przedmiotów ogólnokształcących
– 5 pkt. za zachowanie wzorowe
– 3 pkt. za zachowanie wyróżniające
– 10 pkt. za zdobycie maksymalnej liczby punktów w psychoteście
– 5 pkt. za zdobycie 70% punktów w psychoteście
– 10 pkt. za udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska
– 10 pkt. za udział w konkursach i olimpiadach

§ 4

 1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna:
 • sporządzi zbiorczy protokół dla danego technikum
 • ogłosi listę rankingową kandydatów
 • podejmie decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc
 • zawiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty

KOMISJA REKRUTACYJNA

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi szkolna komisja kwalifikacyjna, w skład której wejdzie Dyrektor szkoły, koordynator projektu, nauczyciele języków obcych, szkolny doradca zawodowy, psycholog oraz wychowawcy poszczególnych klas.
 2. Zostanie sporządzona lista rezerwowa kandydatów.

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

§ 6

 1. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej musi być złożenie na piśmie do dyrektora szkoły pisemnego odwołania od podjętej decyzji w terminie tygodnia od ogłoszenia wyników naboru. Rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej po dokonanej selekcji następuje pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania odwołania, decyzję wydaje Dyrektor Szkoły po zaciągnięciu opinii wszystkich członków komisji rekrutacyjnej i jest ona nieodwołalna.

REKRUTACJA DODATKOWA

§ 7

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na praktyki zagraniczne dla uczniów danego profilu, koordynator projektu we współpracy z Dyrektorem Szkoły może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

 „Zagraniczne praktyki zawodowe sposobem na zdobycie kompetencji kluczowych, cenionych na unijnym rynku pracy”

2015-2016

I faza

W dniach 16 listopada – 11 grudnia 2015 r. 19 -osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie technik Handlowiec, Ekonomista i Informatyk będą uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedziło szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, Wenecję, Florencję i Bolonię. Druga grupa uczniów w ramach tego samego projektu wyjedzie na praktyki zagraniczne w lutym 2016 r. Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech:
Termin: 16.11.2015 – 11.12.2015
Klasy: II TH/TE i III TI
II TH/TE
1. Marek Krzysztof Wojtan
2. Justyna Katarzyna Koper
3. Marlena Maria Wolicka
4. Agata Agnieszka Szymańska
5. Magdalena Ewa Kujawa
6. Sławomir Andrzej Sobczyk
7. Katarzyna Różańska
8. Aleksandra Weronika Gierada
9. Mariusz Brzoza
III TI
1. Norbert Guziołek
2. Igor Gruzdzis
3. Michał Podmokły
4. Paweł Stanisław Zając
5. Arkadiusz Jakub Kurpiel
6. Łukasz Stanisław Rybak
7. Wojciech Wolak
8. Michał Stećko
9. Tomasz Węcłaś

II faza

W dniach 22 lutego – 18 marca 2016 r. 16-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie Technik Hotelarz i Technik Logistyk weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać umiejętności związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach logistycznych oraz w hotelach. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi szkolenie z zakresu języków obcych oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mają szansę na pogłębienie znajomości języków obcych oraz poznanie obyczajów i kultury regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, Wenecję i Florencję
Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech
Termin: 22.02.2016 – 18.03.2016
Klasy: III TL i II THT
III TL
1. Agnieszka Barbara Bohdanowicz
2. Sandra Boziańczuk
3. Ewa Ferenc
4. Robert Gawlik
5. Noela Kumanowska
6. Daria Julita Ochnia
7. Justyna Magdalena Rapta
8. Sebastian Marek Suchecki
9. Iga Trześniowska
II THT
1. Ilona Adutis
2. Ada Bortnowska
3. Dominika Maria Dobrzańska
4. Julia Maria Cichowlaz
5. Agata Szafrańska
6. Marita Ewa Szałabska
7. Ewelina Trzeciak

„ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE SPOSOBEM NA ZDOBYCIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH,
CENIONYCH NA UNIJNYM RYNKU PRACY”- PRAKTYKI UCZNIÓW TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK, HANDLOWIEC, EKONOMISTA, LOGISTYK ORAZ HOTELARZ.

W okresie listopad/grudzień 2015 r. oraz luty/marzec 2016, 35 uczniów ww. klas odbywało praktykę zawodową  w firmach oraz zakładach usługowych w Rimini, Włochy. Praktyki zawodowe były realizowane w ramach, realizowanego w ZS w Górze programu Erasmus+, akcja KA1. W czasie praktyk, przyszli informatycy pracowali w kilku grupach na oddzielnych stanowiskach komputerowych realizując różne zadania dla firm informatycznych. Praktykanci nauczyli się montować i konfigurować komputery, obsługiwać oprogramowanie użytkowe, projektować, budować i administrować sieci komputerowe, tworzyć aplikacje i strony internetowe oraz pracować na różnych programach w wersjach angielskiej i włoskiej. Natomiast przyszli ekonomiści i handlowcy poznali podstawy obsługi klienta, zasady sporządzania faktur, rozliczeń finansowych jak również reklamy. Uczestniczący w II fazie praktyk, przyszli adepci hotelarstwa pracowali w hotelach w Rimini. Główne umiejętności, które zdobyli to przede wszystkim obsługa gości w recepcji, obsługa gości na sali konsumpcyjnej, utrzymanie czystości w pokojach. Nasi logistycy zdobywali doświadczenie w zakładach logistycznych oraz magazynach, ucząc się sporządzania dokumentacji odbioru i wysyłki towarów, poprawnej ekspozycji towarów oraz zasad dystrybucji. Nabyte, przez naszych uczniów umiejętności zostaną wykorzystane w ich dalszej nauce i przyszłej pracy zawodowej a także zostaną zweryfikowane podczas egzaminów zawodowych. Poza nowymi kompetencjami zawodowymi uczniowie pogłębili również swoje umiejętności językowe, posługując się językiem angielskim i włoskim oraz nauczyli się funkcjonować w innej kulturze, nawiązali nowe znajomości oraz nabrali większej odwagi i pewności siebie. Wszyscy uczestnicy praktyk mieli zapewnioną bezpłatną podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie w hostelu Queen Residence, wyżywienie, przejazdy lokalne oraz i kieszonkowe. W weekendy uczniowie mieli możliwość zwiedzenia regionu Emilia-Romagna. Wyjazd poprzedziły kursy intensywnej nauki języka angielskiego i włoskiego oraz kurs pedagogiczno-kulturowy jak również spotkania informacyjne organizowane zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Powyższe działania ułatwiły uczniom funkcjonowania w innym państwie oraz znacząco skróciły niełatwy proces akomodacji do nowego otoczenia. Pobyt we Włoszech przyczynił się do  podniesienia poziomu umiejętności zawodowych, językowych i nawiązania kontaktów, które już zaowocowały planami powrotu w celu wypoczynkowym, jak również  zarobkowym.

 III faza

W dniach 14 listopada – 09 grudnia 2016r. 18-osobowa grupa uczniów Technikum w zawodzie Technik Mechanik, Technik Informatyk oraz Technik Logistyk weźmie udział w zagranicznych praktykach zawodowych we Włoszech. Praktyki odbędą się w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Górze projektu Erasmus +, akcja KA1. Podczas praktyk uczniowie będą zdobywać doświadczenie zawodowe związane z ich profilem kształcenia we włoskich firmach logistycznych, zakładach mechanicznych oraz informatycznych. Wyjazd na praktyki zawodowe poprzedzi szkolenie z zakresu języków angielskiego i włoskiego oraz kulturowo-pedagogiczne. Młodzi ludzie mogą poznać specyfikę pracy we Włoszech, a przy okazji mogą polepszyć umiejętność posługiwania się językami obcymi jak i poznać obyczaje i kulturę regionu Emilia-Romania. Uczniom zagwarantowano zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, a także bogaty program kulturowy. Praktykanci zwiedzą stolicę pobliskie miasta; Rimini, San Marino, Rawennę i Florencję

Uczestnicy praktyk zawodowych we Włoszech
Termin: 14.11.2016 – 09.12.2016
Klasy: III TL i III TI/TM

III TL

1. Agnieszka Justyna Borysewicz
2. Krystian Skopiński
3. Jowita Anna Dereń
4. Kamil Jan Terebecki
5. Mateusz Michalski
6. Piotr Łukasz Gandecki
7. Paulina Maria Janowiak
8. Kacper Zawała
9. Anna Woźniak
10. Karolina Bartkowiak
11. Alicja Katarzyna Orłowska

III TI

1. Mikołaj Pankiewicz
2. Maciej Szmanda
3. Michał Szmanda
4. Krzysztof Jaworski
5. Michał Górcewicz
6. Mateusz Wysocki

III TM

1. Paweł Szindler