SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Fundację: “Dbam o mój zasięg.”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.


Realizacja projektu “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” w naszej szkole:


W roku szkolnym 2022/2023 pod opieką p. Mileny Bartkowiak w naszej szkole kontynuowany był projekt ogólnopolski: „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” w ramach Fundacji „Dbam o swój z@sięg”. W jego ramach, przez cały rok szkolny, uczniowie podczas lekcji języka angielskiego zapoznawani byli z różnymi stronami i aplikacjami, służącymi do nauki języka oraz mieli możliwość dyskusji na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i w procesie nauczania poprzez wyszukiwanie korzyści i zagrożeń płynących z wykorzystania zasobów z internetowych. Młodzież mogła poznać i przetestować różne cyfrowe zasoby służące nauce j. angielskiego oraz dopasować, które są dla nich najciekawsze i najbardziej ich motywują. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Dzięki realizacji tego projektu uczniowie byli bardziej zmotywowani i chętni do współpracy a lekcje były bardziej urozmaicone. W czasie trwania projektu tworzyły się realne więzi pomiędzy poszczególnymi osobami, nie tylko za pomocą portali społecznościowych i aplikacji, ale również poprzez projekty grupowe oraz gry i zabawy językowe stosowane podczas zajęć. Koordynator brał udział w webinariach tematycznych organizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo. Zespół Szkół po raz kolejny uzyskał certyfikat uczestnictwa w tym projekcie.