Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zszgoras.pol.pl.

Data publikacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-11-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • na stronie znajdują się pliki, które nie są dostępne cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów czy innych wymaganych elementów

Wyłączenia:

 • strony archiwalne zostały wykonane przed wprowadzeniem ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • pliki wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych przebudowom i zmianom są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@zszgoras.pol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (65) 543 26 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Główna siedziba – ul. Armii Polskiej 15a
  Budynek, który jest główną siedzibą szkoły znajduje się przy ul. Armii Polskiej 15a w Górze. Prowadzą do niego 4 wejścia, dwa z nich są z podjazdem dla wózków inwalidzkich, a przy dwóch z nich znajdują się schody. Dla osób na wózkach w większości dostępny jest parter budynku – część parteru znajduje się na podwyższeniu, do którego prowadzą czterostopniowe schody. W budynku nie ma windy. Przy auli szkolnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Hala sportowa – ul. Szkolna 2a
  Budynek, który jest halą sportową znajduje się przy ul. Szkolnej 2a w Górze. Budynek jest parterowy, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada parking z wyznaczonymi miejscami oraz dwa węzły sanitarne dla osób niepełnosprawnych.

Do obu budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem/asystującym. Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Dane teleadresowe placówki:

Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
ul. Armii Polskiej 15a
56-200 Góra

telefon/faks: (65) 543 26 60, (65) 543 26 09, (65) 544 13 76
e-mail: sekretariat@zszgoras.pol.pl