Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.

Projekty są realizowane w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Projekty są realizowane na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowane ze środków PO WER.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

Projekt Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów

oraz kadry kształcenia zawodowego

Akcja 1. sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu: POVERVET-2020-1-PL01-KA102-080092

tytuł projektu: „Nowe kompetencje zawodowe kluczem do rozwoju zawodowego”

Projekt mobilności kadry, realizowany w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w  sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, ma na celu wspieranie mobilności nauczycieli praktycznej nauki zawodu, kadry zarządzającej w placówkach oświatowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Udział w projekcie, stwarza nauczycielom przedmiotów zawodowych, opiekunom praktyk możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia oraz nowości technicznych i organizacyjnych, które mogą być niedostępne w szkole, a nawet u rodzimych przedsiębiorców, a wspiera rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych oraz działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Podczas wyjazdów zagranicznych, nauczyciel prowadzi obserwację typu job shadowing w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego albo kurs czy szkolenie w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz kadra kierownicza ZS w Górze będą zdobywać cenne doświadczenie zawodowe w firmach portugalskich, w mieście Braga, biorąc udział w praktykach zawodowych tj. job shadowing. Obserwując pracę w danej firmie a także wykonując pewne obowiązki poznają oni organizację i specyfikę pracy w danej firmie oraz tajniki zawodu, jednym słowem przyjrzą się oni firmie „od środka”. Oprócz tego, uczestnicy projektu pogłębią znajomość specyfiki nauczanego przedmiotu i mechanizmów rządzących światem pracy co będzie skutkowało dostosowaniem przekazywanej wiedzy teoretycznej do wymagań pracodawców, a także uzyskają nowe spojrzenie na programy i metody nauczania, czego rezultatem będzie udoskonalenie i zweryfikowanie dotychczas stosowanych technik nauczania i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania.

Oczekiwanymi efektami będą skonstruowanie lepszej, bardziej efektywnej oferty kształcenia,  przygotowanie autorskich programów nauczania zawodu, działanie te zwiększą jakość kształcenia zawodowego i będą zapobiegać zjawisku przedwczesnego kończenia nauki wśród uczniów. Natomiast, przewidywanym efektem długofalowym, powyższych działań będzie udoskonalenie procesu nauczania przedmiotów zawodowych, dostosowanie metod nauczania praktycznego do europejskich standardów  i zapotrzebowań pracodawców oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego placówki.

Czas trwania projektu przewidziano na okres 12 miesięcy.

Wytworzone materiały:

Autorzy prezentacji: Katarzyna Cuże i Katarzyna Staniszewska

Stała ekspozycja projektu w naszej szkole: