W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół w Górze uczestniczył w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.

Założenia celowości realizacji programu to m.in.: podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki legalności zatrudnienia.

W naszej szkole program koordynowali nauczyciele – pani Joanna Czyż i pan Marcin Mielczarek. W ramach programu na zajęciach realizowane były treści dotyczące przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z form popularyzacji programu oraz sprawdzianem jego efektywności był konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs składał się z trzech etapów i był przeprowadzany w szkołach uczestniczących w programie. Celem konkursu była promocja aktywnych postaw uczniów w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie kultury bezpieczeństwa i dbałości o jakość stanowisk pracy.

W etapie szkolnym konkurs zwyciężyli uczniowie obecnej klasy II Technikum w zawodzie technik logistyk – Milena Kinasz i Tomasz Rząsa. To właśnie oni reprezentowali szkołę w etapie regionalnym konkursu, który odbył się we Wrocławiu. Uczniowie wrócili bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie.

Na ręce dyrektora szkoły pani Ewy Gano wpłynęło podziękowanie od pani Małgorzaty Łagockiej Okręgowego Inspektora Pracy za udział i zaangażowanie w działalność prewencyjną realizowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu w czasie wielu ograniczeń i obostrzeń związanych z pandemią COVID 19.